Zarząd

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Na dzień 31 grudnia 2015 r., Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Zarządu Pełniona funkcja
Marek Woszczyk Prezes Zarządu
Dariusz Marzec Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Grzegorz Krystek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu
Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Henryk Baranowski – Prezes Zarządu
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 31 marca 2016 r.
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.
W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Marta Gajęcka - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych
Powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 31 marca 2016 r.
Jest absolwentką kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Szkoły Głównej Handlowej, posiada także polsko- francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu.
Była Dyrektorem Wykonawczym w Ernst & Young, Global R&D and Innovation Services EMEIA Tax Center, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji w krajach UE w badania, innowacje i rozwój w tym m.in. w branży energetycznej. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym – w branży finansowej, doradczej jak i w administracji publicznej oraz w dyplomacji. Sprawowała funkcje m.in. Prezesa Eques Investments TFI S.A. w latach 2013-2014, Partnera Ernst & Young w Polsce w latach 2010-2011, Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu w latach 2007-2010 , Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2006-2007, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w latach 2004-2006 oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu w latach 2002-2004.

Bolesław Jankowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 31 marca 2016 r.
Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Od roku 1997 pracuje w firmie Badania Systemowe „EnergySys” sp z o.o. na stanowisku wiceprezesa i kierownika Zespołu ds. Strategii Rozwoju, gdzie m.in. opracowywał i wdrażał strategie rozwoju firm energetycznych i przemysłowych (m.in. STOEN, SPEC, PERN, KGHM), a także innowacyjne rozwiązania zarządcze i modele biznesowe w dużych firmach prywatnych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Uczestnik licznych projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu energetyki i transformacji rynku energii, przedstawiciel Polski w pracach międzynarodowych grup ekspertów. Kierował pracami zespołu przy opracowaniu długoterminowych scenariuszy rozwoju energetycznego kraju, prognoz energetycznych (cenowych i popytowych) oraz kompleksowej oceny skutków unijnej polityki klimatyczno-energetycznej dla Polski (m.in. Raport 2030 i Raport 2050).
W latach 1991-1997 był pracownikiem naukowym Zakładu Problemów Energetyki w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), gdzie brał udział w opracowywaniu pierwszej polityki energetycznej kraju po transformacji ustrojowej (w latach 1991-1993).

Marek Pastuszko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 25 lutego 2016 r.
Jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Europejskie Prawo Materialne” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Od października 2006 r. do lipca 2008 r. był Prezesem Zarządu PGE Energia S.A. Jako Dyrektor Pionu Prawnego Departamentu Organizacji oraz Task Manager projektu IPO w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., uczestniczył w przygotowaniach Spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przez dwa lata pracował jako radca prawny w międzynarodowej kancelarii prawniczej Bird & Bird. Od maja 2010 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Wcześniej był związany z rynkiem finansowo-ubezpieczeniowym. Pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Polisa oraz Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Polisa, m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Pełnił funkcję radcy prawnego w PTE Kredyt Banku oraz w kancelarii Hunton & Willliams, T. Kacymirow, J. Michalski, Z. Mrowiec. Był także zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej jako Dyrektor Departamentu Kontroli Umów. W latach 2003-2006 pełnił funkcję radcy prawnego, Koordynatora Działu Prawnego w Art Marketing Syndicate. Zasiadał w radach nadzorczych firm z branży energetycznej (PSE-Operator, Agencja Rynku Energii, BOT Górnictwo i Energetyka oraz PGE RZE Dystrybucja).

Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 15 marca 2016 r.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość). Posiada kwalifikacje ACCA, CFA oraz ERP.
Od 2009 r. Partner i Wiceprezes Zarządu w firmie SmartCon Sp. z o.o. – niezależnej firmie doradczej z zakresu IT, specjalizującej się we wdrożeniach systemów klasy Enterprise Performance Management (EPM) oferowanych przez Oracle i SAP.
W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE, nadzorującego pion finansowy, w tym obszary rachunkowości, kontrolingu oraz skarbu. Odpowiedzialny był również za proces przygotowania PGE do debiutu giełdowego.
W latach 2001-2007 zatrudniony w Deloitte gdzie zajmował się wycenami, due diligence oraz dochodzeniami wyłudzeń gospodarczych. W latach 2006-2007 odpowiadał za obsługę przedsiębiorstw sektora energetycznego w zakresie doradztwa finansowego, w tym m.in. PGE, PKN Orlen oraz Grupy Lotos.

Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 31 marca 2016 r.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Od 1 do 22 marca 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od listopada 2011 r. jest sędzią Trybunału Stanu. Od 2002 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.

Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 7 marca 2016 r.
Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Od 2003 roku był Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie. W latach 1990-1994 Zastępca Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej, a w latach 1994-2003 zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu.
Jest Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (od roku 2004), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (od roku 2010) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (od roku 2014). W latach 1993-1994 był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące Zarządu PGE S.A. dostępne są w Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2015.

DOWNLOAD pdf