Zaangażowanie w inicjatywy CSR

Od 2008 roku PGE uczestniczy w inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i praw człowieka. Zaangażowanie w Global Compact oznacza przyjęcie przez Grupę PGE 10 zasad, w tym m.in. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, prewencyjnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego czy przeciwdziałania korupcji.

Zapisy kluczowych konwencji dotyczących przestrzegania praw człowieka znajdują swoje odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie. Przestrzeganie prawa jest podstawą funkcjonowania w biznesie, dlatego prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi normami PGE postrzega jako oczywiste. Udział w inicjatywie Global Compact jest jednym z przejawów naszego poparcia dla przestrzegania praw człowieka. Uczestnictwo w programie jest jednocześnie zobowiązaniem do przygotowywania corocznych raportów dotyczących postępów w przestrzeganiu zasad Global Compact. Raporty Grupy są dostępne na stronie internetowej projektu (https://www.unglobalcompact.org/).

Jako członkowie Global Compact od 2015 roku bierzemy aktywny udział w Grupie Roboczej w ramach Koalicji Rzeczników Etyki. Nasi pracownicy - eksperci współtworzą pierwszy polski standard zarządzania etyką w organizacjach.

PGE od 2011 roku wchodzi w skład RESPECT Index – zestawienia spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi to potwierdzenie działań zgodnych z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych.

PGE w 2015 roku dołączyła do prestiżowego grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu – liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

PGE jest także jednym z 99 polskich przedsiębiorstw, które dotychczas podpisały „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Zasady przyjęte w Deklaracji są wyrazem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dążenia PGE S.A. do realizacji celów wyznaczonych w Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Celem projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki jest nie tylko integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, ale także wskazanie wyzwań, jakie stoją przed firmami w Polsce.