Wykorzystanie odpadów

Wykorzystanie odpadów

Proces energetycznego spalania węgla kamiennego, brunatnego lub biomasy nieodłącznie związany jest z powstawaniem ubocznych produktów spalania („UPS”), wytwarzanych bezpośrednio w procesie spalania (np. popioły lotne, żużle) lub w procesach oczyszczania gazów odlotowych (gipsy z mokrych metod odsiarczania spalin).

Grupa PGE doskonali i poszerza skalę wykorzystania UPS, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań UPS z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wieloletnie badania nad wykorzystaniem tych substancji potwierdzają, że spełniają one wymagania środowiskowe oraz nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Potwierdziły to szczególnie badania z zakresu własności fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych wykonane na potrzeby rejestracji substancji zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

Odpady pochodzące ze spalania węgla kamiennego z uwagi na swoje właściwości znajdują szerokie zastosowanie w sektorze budowlanym i cementowym. Całość odpadów powstających w instalacjach spółki PGE GiEK S.A. jest zagospodarowywana w procesach odzysku. Bardzo zmienne właściwości popiołów, pochodzących ze spalania węgla brunatnego, powodują że ich gospodarcze wykorzystanie nie jest znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym. Jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami.

 

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1.203,69
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 804,37
Recycling 269,31
Spalanie (mass burn) 10,10
Pozostałe 524,96
Unieszkodliwianie 241,52
Składowanie na składowiskach odpadów 61,46
Pozostałe 180,06
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 157,80
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: 7.784.916,41
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2.342.649,75
Recycling 46,07
Spalanie (mass burn) 0,00
Pozostałe 2.342.603,68
Unieszkodliwianie 5.365.423,69
Składowanie na składowiskach odpadów 5.339.595,29
Pozostałe 25.828,40
Magazynowanie 76.842,97