Wolumeny, klienci, opłaty i dane operacyjne

Przychody segmentu obejmują głównie sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a także sprzedaż usług dystrybucyjnych w ramach umów kompleksowych. Koszty segmentu obejmują głównie zakup energii elektrycznej oraz koszty wynikające z konieczności zakupu praw majątkowych podlegających umorzeniu w ramach systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych, kogeneracji i efektywności energetycznej. Alternatywnym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej podaży lub braku dostępności praw majątkowych jest uiszczenie opłaty zastępczej.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniósł 39,00 TWh, co stanowiło 2% spadek w porównaniu do poprzedniego roku.

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej związane z systemem wsparcia dla źródeł odnawialnych, kogeneracyjnych oraz wynikające z wprowadzenia systemu świadectw efektywności energetycznej stanowiły istotną pozycję w cenie detalicznej energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego.

Planowane zmiany systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą wpłynąć na ceny energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego.

 

Tabela: Obowiązek umorzenia praw majątkowych i wysokość opłaty zastępczej.

Obowiązek umorzenia praw majątkowych / Wysokość opłaty zastępczej
/Substitution fee
Jedn. 2015 2014 2013
Odnawialne źródła energii (OZE) % 14,0 13,0 12,0
  PLN/MWh 300,03 300,03 297,35
Świadectwa pochodzenia - energia skojarzona (metan kopalniany) % 1,3 1,1 0,9
  PLN/MWh 63,26 63,26 60,00
Świadectwa pochodzenia – energia wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji % 23,2 23,2 None*
  PLN/MWh 11,0 11,0 29,84
Świadectwa pochodzenia – energia wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW % 4,9 3,9 None*
  PLN/MWh 121,63 110,00 149,30
Świadectwa efektywności energetycznej % 1,5 1,5 1,0
  PLN/toe 1000 1000 1000

* Obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (prawa majątkowe "czerwone" i "żółte") od kwietnia 2014 roku