Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce

W celu wzmocnienia pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, PGE przewiduje w latach 2016-2020 przeznaczenie istotnych nakładów finansowych na odtworzenie, modernizację i budowę nowych aktywów wytwórczych. Przegląd programu inwestycyjnego i modernizacyjnego jest jednym z kluczowych elementów procesu aktualizacji aspiracji i działań strategicznych GK PGE.

Kluczowe działania w tym zakresie to:

 • Modernizacje oraz budowa nowych wysokosprawnych jednostek konwencjonalnych w oparciu o krajowe zasoby energetyczne. Do 2019 roku Grupa odda do użytku nowy wysokosprawny blok węglowy w Elektrowni Opole oraz do 2020 roku blok na węgiel brunatny w Elektrowni Turów o łącznej mocy około 2.290 MW.
 • Rozwój kogeneracji w powiązaniu z długoterminowym systemem wsparcia. Aktualnie Grupa PGE finalizuje projekt budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów o mocy 138 MWe oraz przystępuje do realizacji spalarni odpadów na terenie Elektrociepłowni Rzeszów. Realizacja kolejnych projektów uzależniona jest od wdrożenia długoterminowego systemu wsparcia.
 • Dywersyfikacja portfela wytwórczego poprzez realizację inwestycji zeroemisyjnych (EJ, OZE) w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność. Grupa PGE zamierza kontynuować projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwijać nowe moce w farmach wiatrowych. Obydwie inicjatywy będą realizowane wyłącznie w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność.
 • Utrzymanie pozycji wiodącego operatora aktywów regulacyjnych. PGE rozbudowuje i modernizuje aktywa regulacyjne, aby w pełni wykorzystywać ich potencjał we współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego. Do 2020 roku planowane są kolejne nakłady inwestycyjne mające na celu zapewnienie najwyższych standardów pracy i niezakłóconej dyspozycyjności aktywów.
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej energetyki konwencjonalnej jako strategicznej opcji zależnej od kierunków rozwoju polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Aktualnie projekty uzyskania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew oraz uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Gubin znajdują się na etapie uzyskiwania wymaganych zgód administracyjnych. Projekty eksploatacji złóż będą rozpatrywane w ramach strategii rozwoju całego portfela wytwórczego Grupy.
 
Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku  
Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole
 • budowa dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy
 • budżet: ok. 11 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel kamienny
 • sprawność: 45,5%
 • wykonawca: konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa; główny podwykonawca: Alstom
 • przekazanie gotowych bloków do eksploatacji: blok 5 – II półrocze 2018 roku, blok 6 – I półrocze 2019 roku
Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów
 • budowa bloku energetycznego o mocy 490 MW
 • budżet: ok. 4 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • sprawność: 43,1%
 • wykonawca: konsorcjum firm: Mitsubishi-Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas
 • przekazanie gotowego bloku do eksploatacji: I półrocze 2020 roku
Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni Gorzów
 • budowa kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 88 MWt
 • budżet: ok. 607 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: lokalny gaz zaazotowany lub gaz sieciowy wysokometanowy (Grupa E)
 • sprawność ogólna: 84%
 • wykonawca: Siemens
 • przekazanie gotowego bloku do eksploatacji: I półrocze 2016 roku
Inwestycje w odnawialne źródła energii

Farma wiatrowa Karwice

 • budżet: ok. 256 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 40 MW (16 turbin o mocy 2,5 MW)
 • w lipcu 2015 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji

Farma wiatrowa Resko II

 • budżet: ok. 386 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 76 MW (38 turbin o mocy 2 MW)
 • w grudniu 2015 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji

Farma wiatrowa Gniewino Lotnisko

 • budżet: ok. 530 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 90 MW (30 turbin o mocy 3 MW)
 • koncesja na wytwarzanie uzyskana w styczniu 2016 roku

Farma wiatrowa Kisielice II

 • budżet: ok. 87 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 12 MW (6 turbin o mocy 2 MW)
 • koncesja na wytwarzanie uzyskana w lutym 2016
Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Grupie PGE wynosi obecnie 529 MW.  
Najważniejsze inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe

Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów

 • celem projektu jest: Wydłużenie żywotności bloków do 320 tys. godzin, co umożliwi wykorzystanie istniejących zasobów węgla
 • podwyższenie sprawności bloków o około 2 p.p.
 • budżet: ok. 4,7 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • zaawansowanie prac: Bloki nr 7, 8, 9, 11 i 12 przejęte do eksploatacji, blok nr 10 w fazie modernizacji
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków nr 3-12 w Elektrowni Bełchatów

 • celem projektu jest: Obniżenie emisji SO2 do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3)
 • budżet: ok. 162 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok
Redukcja emisji NOx na blokach nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole
 • celem projektu jest: Obniżenie emisji NOx z kotłów bloków 1, 2 i 4 Elektrowni Opole do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3).
 • budżet: ok. 148 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel kamienny
 • termin zakończenia: 2016 rok
Budowa instalacji odsiarczania spalin bloków nr 4-6 w Elektrowni Turów
 • celem projektu jest: Obniżenie emisji SO2 do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3).
 • budżet: ok. 530 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok