Uprawnienia do emisji CO2

Generacja ze źródeł konwencjonalnych jest obciążona kosztem emisji dwutlenku węgla.

PGE jest zobowiązane do umarzania uprawnień stosownie do rocznej emisji CO2. Na rynku dostępne są następujące rodzaje uprawnień do emisji – European Union Allowances (EUA), jednostki Certified Emission Reductions (CER) oraz jednostki Emission Reduction Units (ERU). Jednostki CER lub ERU mogą być umarzane przez przedsiębiorstwa jedynie w ograniczonym zakresie, w okresie rozliczeniowym 2013-2020 do wysokości 11% przydziału uprawnień przyznanych w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji z lat 2008-2012.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Czynnikami, które wpływały na zmienność cen uprawnień do emisji CO2 w 2015 roku, były działania legislacyjne związane z wdrożeniem MSR. MSR została zaprojektowana przez Komisję Europejską („KE”) jako mechanizm, który ma na celu zlikwidowanie istniejącej nadwyżki uprawnień poprzez doprowadzenie do równowagi pomiędzy popytem a podażą. Mechanizm MSR ma polegać na wycofywaniu do rezerwy każdego roku 12% całkowitej liczby uprawnień będących w obrocie w roku poprzedzającym. Ma to się odbywać do momentu, aż liczba uprawnień, które powinny być wycofane, spadnie poniżej 100 mln ton. Jeśli całkowita pula uprawnień w obrocie nie będzie przekraczać 400 mln ton, z rezerwy ma być corocznie uwalniane 100 mln ton uprawnień.

W lipcu 2015 roku opublikowano propozycję zmian dyrektywy odnośnie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami („EU–ETS”), która ma określać zasady obowiązujące w kolejnym okresie rozliczeniowym 2021-2030.

We wrześniu 2015 roku formalnie przyjęto propozycje utworzenia MSR od 2019 roku. W tym czasie weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnianiami do emisji CO2 w obecnym okresie rozliczeniowym, czyli w latach 2013 -2020.

30 listopada 2015 roku rozpoczął się Szczyt Klimatyczny ONZ COP21 w Paryżu, którego celem było wypracowanie nowego globalnego porozumienia. 12 grudnia 2015 roku przedstawiciele krajów konwencji klimatycznej ONZ przyjęli porozumienie, którego głównym celem jest „utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia”. Porozumienie będzie obowiązywać w latach 2021-2030.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z giełdy ICE (ceny zamknięcia)

 

W 2015 roku ceny uprawnień do emisji EUA, w kontraktach terminowych na grudzień 2015 roku, kształtowały się w przedziale 6,46-8,68 EUR/t. W tym samym okresie jednostki CER, w kontraktach terminowych na grudzień 2015 roku, wyceniano na poziomie 0,38 - 0,67 EUR/t.

 

Przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2013-2020

8 kwietnia 2014 roku przyjęto rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zostały określone przydziały uprawnień do emisji na pokrycie produkcji energii elektrycznej dla poszczególnych instalacji w okresie 2013-2020. Analogicznie, przydziały dla wytwórców ciepła zostały uregulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku.

Przydziały na produkcję ciepła za 2015 rok oraz na produkcję energii za 2014 rok wpłynęły na konta instalacji PGE, natomiast przydziały dla wytwórców energii elektrycznej na rok 2015 Grupa otrzyma do końca kwietnia 2016 roku, po weryfikacji sprawozdań rzeczowo-finansowych z inwestycji ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Jednocześnie w kwietniu 2015 roku zakończony został proces umarzania uprawnień wynikający z emisji CO2 za rok 2014.

 

Tabela: Emisja CO2 z głównych instalacji Grupy w 2015 roku w porównaniu do przydziału uprawnień do emisji CO2 na 2015 rok (w Mg).

Operator Emisja CO2 w 2015 roku* Przydział uprawnień do emisji CO2 na 2015 rok** Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień
Bełchatów Elektrownia 37,051,917 13,501,970 36%
Turów Elektrownia 7,595,544 5,431,204 72%
Opole Elektrownia 5,821,224 3,118,922 54%
Zespół Elektrowni Dolna Odra 5,457,186 2,543,421 47%
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 792,439 608,949 77%
Elektrociepłownia Lublin Wrotków 472,217 328,762 70%
Elektrociepłownia Gorzów 431,355 255,812 59%
Elektrociepłownia Rzeszów 291,174 141,729 49%
Elektrociepłownia Kielce 172,746 105,552 61%
Elektrociepłownia Zgierz 202,509 40,830 20%
RAZEM 58,288,311 26,077,151 45%

* dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana - emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2

** ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w 2016 roku