Uproszczona analiza SWOT

 

SILNE STRONY

 

 

 • Najbardziej konkurencyjny portfel wytwórczy obejmujący własne zasoby węgla brunatnego
 • Duża baza klientów detalicznych obrotu i dystrybucji
 • Dobra kondycja finansowa: niskie zadłużenie, stabilna EBITDA i rating kredytowy
 • Głęboki know-how w zarządzaniu aktywami konwencjonalnymi i OZE
 

SŁABE STRONY

 

 

 • Relatywnie wysoka emisyjność CO2 na wytwarzaną jednostkę elektryczności
 • Najwyższy wskaźnik SAIDI wśród polskich spółek dystrybucyjnych
 • Relatywnie duża nadwyżka produkowanej energii ponad własną sprzedaż detaliczną
 

SZANSE

 

 

 • Liczne opcje strategiczne mające na celu utrzymanie przewagi konkurencyjnej dla produkcji w podstawie
 • Poprawa modelu sprzedaży hurtowej
 • Poprawa perspektyw makroekonomicznych
 • Potencjał redukcji kosztów stałych
 • Nowe produkty związane z energią elektryczną
 • Wprowadzenie rynku mocy
 

ZAGROŻENIA

 

 

 • Wyższe ceny CO2 osłabiające konkurencyjność wytwarzania z węgla brunatnego
 • Nowe standardy emisyjności SO2, NOx
 • Szybsze od zakładanego przejście na OZE może wpłynąć na flotę konwencjonalną
 • Wzrastający import energii elektrycznej
 • Pogorszenie globalnych perspektyw makroekonomicznych
 • Brak mechanizmu wsparcia dla elektrowni atomowej
 • Niskie taryfy w sprzedaży detalicznej i dystrybucji