KAPITAŁY

Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim oraz wsparcie dla dalszej integracji naszej Grupy.

Aby wesprzeć realizację celów strategicznych, zdefiniowanych w Strategii biznesowej, Grupa PGE opracowała Strategię Zarządzania Kapitałem Ludzkim na lata 2015-2020 (ZKL). Strategia ZKL, która została przyjęta w styczniu 2015 roku ma wspierać również dalszą integrację GK PGE i przyczyniać się do budowania kultury zaangażowania. Aby móc to osiągnąć, wyznaczono kluczowe inicjatywy, których realizację wspierać mają nowoczesne narzędzia IT (SAP, Port@l HR).

 CZYTAJ WIĘCEJ...

W pierwszej grupie inicjatyw strategicznych, nad którą prace zostały uruchomione w kwietniu 2015 roku, Grupa PGE skupiła się głównie na stworzeniu wspólnych, korporacyjnych zasad HR. Nad ich powstaniem pracowało osiem zespołów roboczych złożonych z ponad 80 przedstawicieli obszaru zarządzania kapitałem ludzkim ze wszystkich linii biznesowych.

W 2016 roku Grupa PGE zamierza kontynuować wspólną pracę nad tworzeniem i implementowaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, zamierza skupić się na: opracowaniu korporacyjnych zasad wynagradzania Grupy Kapitałowej PGE, opracowaniu modelu kompetencji oraz oceny pracowniczej i implementacji tych narzędzi w systemie SAP HRM (human resources management). Dedykowanym systemem rozwoju zamierzamy objąć kluczową kadrę.

Tabela: Poziom zatrudnienia*

w etatach Liczba zatrudnionych 31.12.2015 Liczba zatrudnionych 31.12.2015
po przekształceniu
zmiana % Liczba zatrudnionych 31.12.2015
po przekształceniu
zmiana %
Łącznie w Grupie PGE, w 38.876,80 39.977,34 -3% 41.194,89 -3%
Energetyka Konwencjonalna 23.197,78 23.903,16 -3% 24.929,71 -4%
Energetyka Odnawialna 518,95 576,83 -10% 583,75 -1%
Obrót 2.001,85 2.112,74 -5% 2.051,81 3%
Dystrybucja 10.298,40 10.648,25 -3% 10.937,71 -3%
Pozostałe konsolidowane spółki 2.859,82 2.736,36 5% 2.691,91 2%

*bez osób zawieszonych

 

  Exatel S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 343 10.382 28 136 527
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 112 231 1.523 8.859 13 15 57 79 123 404  
Umowy o pracę, pełen etat 104 231 1.497 8.840 12 13 46 70 120 393
Umowy o pracę, niepełny etat 8 0 26 19 1 2 11 9 3 11
Umowy o pracę, czas nieokreślony 106 218 1.507 8.793 13 14 37 50 119 402
Umowy o pracę, czas określony 6 13 16 66 0 1 20 29 4 2
Umowy zlecenia 0 79 0 4 26
Umowy o dzieło 0 2 1 0 5

Table: Total number of employees by employment contract and gender (headcount)*.

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group**
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 16.945 1.410 474 464 30.709
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 2.531 14.414 1.023 387 232 242 99 365 30.709
Umowy o pracę, pełen etat 2.518 14.402 1.015 382 222 237 95 364 30.561
Umowy o pracę, niepełny etat 13 12 8 5 10 5 4 1 148
Umowy o pracę, czas nieokreślony 2.471 14.243 945 348 218 232 86 334 30.136
Umowy o pracę, czas określony 60 171 78 39 14 10 13 31 573
Umowy zlecenia 107 66 4 13 299
Umowy o dzieło 7 0 0 0 15

*łącznie z osobami zawieszonymi

**liczba pracowników w 9 kluczowych spółkach Grupy PGE.

 

Table: Composition of the Management Board and Supervisory Board of PGE S.A.

Liczba osób w Zarządzie na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 0 0
mężczyźni 4 3
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 2 2
wiek: ponad 50 lat 2 1
RAZEM 4 3

 

Liczba osób w Radzie Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 3 3
mężczyźni 5 5
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 4 3
wiek: ponad 50 lat 4 5
RAZEM 8 8

Komunikacja z pracownikami

Budowanie relacji z pracownikami jest jednym z priorytetów Grupy PGE. Organizacji zależy na aktywnym wspieraniu pracowników, stałym informowaniu i dążeniu do konstruktywnego dialogu. Bardzo dużą wagę firma przykłada do komunikacji zmian, które w 2015 roku dokonały się w Obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W tym celu wydano dwa specjalne wydania magazynu „Pod Parasolem”, skierowane do wszystkich pracowników GK PGE. Przedstawiono w nich główne założenia Strategii ZKL oraz informowano na bieżąco o postępach prac projektowych. Dodatkowo uruchomiona została również specjalna zakładka w intranecie GK PGE, gdzie pracownicy mogli zapoznać się z głównymi założeniami Strategii ZKL oraz z postępami prac projektowych.

Poszukiwanie najlepszych pracowników

Przy rekrutacji i selekcji kandydatów Grupa PGE dokłada wszelkiej staranności, aby proces był przejrzysty i przyjazny dla uczestników oraz skuteczny dla firmy. Kryteria doboru kandydatów, metody weryfikacji, jak i sposób raportowania prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi procedurami. Procesy prowadzone są z zachowaniem zasad poufności i procedur obowiązujących w firmie. W trosce o rozwój pracowników w pierwszej kolejności prowadzona jest rekrutacja wewnętrzna. Dzięki temu, firma dba o zatrzymanie w organizacji osób o unikatowym doświadczeniu bądź kwalifikacjach. W przypadku nie posiadania odpowiednich kompetencji wewnątrz Grupy, procesy rekrutacyjne kierowane są do kandydatów na zewnętrznym rynku pracy. Dbając o efektywność kosztową część spółek z GK PGE wykorzystuje wspólną bazę firm doradztwa personalnego oraz to samo narzędzie do przetwarzania danych kandydatów (e- recruter). W ramach jednej z inicjatyw Strategii ZKL wypracowane zostały wspólne standardy, które znalazły odzwierciedlenie w dokumencie: „Korporacyjne zasady zatrudnienia w Grupie Kapitałowej PGE”, które zaczną obowiązywać we wszystkich spółkach GK PGE od 2016 roku.

Tabela: Łączna liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy w podziale na płeć i wiek (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 24 126 6 80 57
Kobiety 7 24 4 29 15
Mężczyźni 17 102 2 51 42
Osoby poniżej 30 roku życia 7 49 1 19 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 15 62 5 51 39
Osoby powyżej 30 roku życia 2 15 0 10 7
Udział pracowników nowozatrudnionych 7% 1% 21% 59% 11%
Kobiety 2% 0% 14% 21% 3%
Mężczyźni 5% 1% 7% 38% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 0% 4% 14% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 1% 18% 38% 7%
Osoby powyżej 30 roku życia 1% 0% 0% 7% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 741 483 2 14 66
Kobiety 15 109 1 4 13
Mężczyźni 26 374 1 10 53
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4 7 0 1 3
Osoby poniżej 30 roku życia 31 96 2 9 22
Osoby powyżej 30 roku życia 6 380 0 4 41
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 12% 5% 7% 10% 13%
Kobiety 4% 1% 4% 3% 2%
Mężczyźni 8% 4% 4% 7% 10%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 0% 0% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 9% 1% 7% 7% 4%
Osoby powyiżej 30 roku życia 2% 4% 4% 3% 8%

"

Tabela: Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)*.

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 309 92 64 50 808
Kobiety 80 59 26 18 262
Mężczyźni 229 33 38 32 546
Osoby poniżej 30 roku życia 102 38 26 15 268
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 16 51 35 29 453
Osoby powyżej 30 roku życia 41 3 3 6 87
Udział pracowników nowozatrudnionych 2% 7% 14% 11% -
Kobiety 0% 4% 5% 4% -
Mężczyźni 1% 2% 8% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 3% 5% 3% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 4% 7% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 0% 0% 1% 1% -
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 1.047 175 43 38 1.909
Kobiety 238 135 20 4 539
Mężczyźni 809 40 23 34 1.370
Osoby poniżej 30 roku życia 12 10 6 4 47
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 137 46 52 30 398
Osoby powyżej 30 roku życia 898 119 12 4 1.464
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 6% 12% 9% 8% -
Kobiety 1% 10% 4% 1% -
Mężczyźni 5% 3% 5% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 0% 1% 1% 1% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 3% 5% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 5% 8% 3% 1% -

*Dotyczy pracowników z 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

Programy stażowe

Grupa PGE ceni wartość i kompetencje ludzi młodych, dlatego chętnie bierze udział w programach stażowych skierowanych do studentów i absolwentów. W tym celu prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Spółka organizuje praktyki i staże dla studentów oraz seminaria i konferencje naukowe. W roku 2015 przeprowadzono w ramach Grupy PGE programy stażowe skierowane do absolwentów uczelni wyższych, które po raz pierwszy zostały zorganizowane wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa. Autorzy najlepszych prac magisterskich i inżynierskich odbyli płatne staże w spółkach, dzięki czemu zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Drugi program realizowany był we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. W ramach tej współpracy Grupa PGE brała aktywny udział w dwóch programach edukacyjnych: Akademia Energii – która jest skierowana głównie do osób pasjonujących się energetyką i wiążących swoją przyszłość zawodową z tą branżą oraz Akademia Liderów Rynku Kapitałowego. Najlepsi uczestnicy Akademii mają możliwość odbycia płatnych staży w Grupie PGE.

Pozytywny odzew po programach stażowych był bazą do analiz i założeń projektu skierowanego do kadry elektromonterów w PGE Dystrybucja S.A. W związku z prognozowanym pojawieniem się luki pokoleniowej w tym obszarze planowany jest program edukacyjny mający na celu zachęcenie młodych ludzi z odpowiednim wykształceniem do pracy w branży energetycznej.

Grupa Kapitałowa PGE - przyjazne miejsce pracy

Grupa PGE oferuje swoim pracownikom nie tylko ciekawe wyzwania zawodowe i bogaty pakiet szkoleń, ale również wysoki poziom świadczeń socjalnych. Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych linii biznesowych, każda ze spółek we własnym zakresie ustala oferowane dodatkowe świadczenia socjalne przysługujące pracownikom. Wśród szeregu świadczeń wyróżnić można: dodatkową opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia emerytalne, dopłaty do energii elektrycznej czy też dodatkowe ubezpieczenia na życie. Ponadto firma zapewnia pracownikom (m.in. w Bełchatowie i Bogatyni) dojazd do miejsca pracy. W innych miastach część pracowników korzysta z dopłat do biletów komunikacji miejskiej. Firma zachęca również pracowników do aktywności sportowej, dlatego też w wielu spółkach działają zespoły ds. sportu czy też różnego rodzaju sekcje sportowe. Raz w roku pracownicy spotykają się na Mistrzostwach Grupy Kapitałowej PGE.

Szkolenia i rozwój

Grupa PGE stwarza możliwości, aby pracownicy podnosili kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, programach rozwoju kompetencji menedżerskich, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języka obcego. Grupa stawia w dużym stopniu na specjalnie przygotowane, zamknięte programy rozwoju kompetencji, które są najlepszą inwestycją w pracowników.

Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 446,00 19.134,00 81,00 654,00 617,00 12.035,00 2.395,00 502,00 1,852,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 1,30 1,84 2,89 4,81 1,17 0,71 1,70 1,06 3,93
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:
Kobiety 0,99 1,96 2,85 3,05 1,73 4,40 no data 0,95 5,75
Mężczyźni 0,91 1,84 44,0 6,56 1,76 1,23 no data 1,02 5,90
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 1,44 4,29 20,00 8,02 3,05 37,73 no data no data 12,40
Stanowiska kierownicze 2,45 3,13 - - 2,38 4,77 no data no data 5,02
Pozostali pracownicy 0,72 1,72 61,00 4,22   1,19 no data no data 3,30

 

System oceny wyników pracy

Aby wspierać i motywować pracowników w realizacji zadań, w niektórych spółkach GK PGE funkcjonuje systemem zarządzania przez cele („ZPC”). Takim rozwiązaniem objęci są pracownicy PGE S.A., PGE Obrót S.A. oraz część kadry zarządzającej w spółce PGE GiEK S.A. W 2016 roku firma podejmować będzie dalsze działania zmierzające do tego, aby coraz większy procent pracowników GK PGE był objęty tym systemem.

Tabela: Procent pracowników podlegających regularnej ocenie*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Procent osób w spółkach 1,86% 100% 38,71% 0,47% 100% 100% 100%

*W spółkach Exatel S.A. i PGE Dom Maklerski S.A. pracownicy nie podlegają systemowi ocen.

Program Dobrowolnych Odejść

Jedną z metod rozwiązywania umów z pracownikami jest PDO. Istotą PDO jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy z firmą. Rozwiązanie to jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, gdyż z jednej strony chroni pracownika przed negatywnymi konsekwencjami utraty pracy, a z drugiej firmę przed silnymi napięciami społecznymi, które są charakterystyczne przy zwolnieniach grupowych. Ponadto, PDO zazwyczaj przewiduje ponadstandardowe odprawy, co stanowi dodatkową zachętę dla pracownika. W 2015 roku w Grupie PGE realizowane były programy PDO w poszczególnych liniach biznesowych, z których skorzystało w: PGE GiEK S.A. – 802 osoby, PGE Dystrybucja S.A. – 200 osób, PGE Obrót S.A. – 114, PGE EO S.A.– 49 osób, PGE S.A. – 2 osoby.

Dialog społeczny i wolność stowarzyszania się

W GK PGE funkcjonuje 112 organizacji związkowych. W 2015 roku Grupa PGE poświęciła wiele uwagi partnerom społecznym m. in. poprzez organizację spotkań informacyjnych, podczas których omawiana była sytuacja Grupy PGE na tle sektora elektroenergetycznego w Polsce. Ich celem było zapoznanie działaczy związkowych ze strategią biznesową GK PGE oraz danej linii biznesowej. Podczas spotkań prezentowane były prognozy i wyniki finansowe oraz sytuacja na rynku energetycznym w Polsce i w Europie, w tym również w kontekście sytuacji firmy. Spotkania będą organizowane raz na kwartał we wszystkich liniach biznesowych.

Skala, liczba i rozproszenie determinuje konieczność prowadzenia aktywnej polityki dialogu społecznego na wszystkich szczeblach zarządzania. Dialog jest prowadzony na szczeblu centralnym (wspólne reprezentacje związkowe ze wszystkich linii biznesowych), na poziomie poszczególnych linii biznesowych (reprezentacje związkowe oddziałów) i na poziomie pracodawców czyli każdego z oddziałów. Rok 2015 był pod tym względem szczególnie aktywny, ponieważ w końcu 2015 roku zakończono lub zawieszono wszystkie trwające spory zbiorowe. W ramach linii biznesowych funkcjonują Rady/Komisje Dialogu Społecznego, które są forum negocjacyjnym i dyskusyjnym dla spraw wykraczających ponad poziom jednego pracodawcy. W październiku 2015 roku Komitet Sterujący przyjął dokument – Korporacyjne Zasady Relacji Społecznych w Grupie Kapitałowej PGE, który jest częścią Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W PGE GiEK S.A. rozpoczęły się także prace nad „Paktem na rzecz zwiększenia produktywności i bezpiecznych miejsc pracy”. Pakt ten będzie negocjowany w 2016 roku.

Tabela: Liczba pracowników objętych układem zbiorowym (w osobach)*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A**
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 10.017 327 16.939 1.410 0
Procent pracowników objętych układem zbiorowym 96% 62% 100% 100% 0%

*W spółkach Exatel S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz PGE Systemy S.A. pracownicy nie są objęci układami zbiorowymi.

**w PGE SA układ zbiorowy został wypowiedziany, jednak w umowach indywidualnych pracowników obowiązują jego zapisy.

Ważnym wydarzeniem 2015 roku była I Konferencja Pracodawców GK PGE. Realizacja tego typu inicjatyw ma przyczynić się do stworzenia forum dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracodawcami tworzącymi Grupę PGE. Przedmiotem dialogu są wszelkie kwestie związane z efektywnością oraz jej poprawą oraz tematy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Konferencja Pracodawców to również rozpoczęcie nowej, bardziej partycypacyjnej formuły współpracy pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi firmy, jak również pomiędzy biznesem a obszarem ZKL.

 

Bezpieczeństwo pracowników zawsze jest priorytetem

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wypadki lekkie 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,9 5,7 0 7,4 3,8
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 65,3 0 121 182,5
Wskaźnik absencji 0 3.854 0 121 365
Kobiety 0 187 0 0 275
Mężczyźni 0 3.667 0 121 90

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A PGE S.A. PGE Systemy S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wypadki lekkie 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,1 3,6 2,1 2,2
Wskaźnik ciężkości wypadków 92,2 32,4 151 49
Wskaźnik absencji 3.318 162 151 49
Kobiety 0 162 151 0
Mężczyźni 3.318 0 0 49

*Wskaźnik dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

**W 2015 roku nie występowały wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne.