Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Całkowite przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2015 rok wyniosły 6.777 mln PLN w porównaniu do 6.333 mln PLN w okresie dwunastu miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wyższy poziom środków pieniężnych z działalności operacyjnej spowodowany jest głównie lepszym wynikiem operacyjnym, zwłaszcza w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosły 8.594 mln PLN w porównaniu do ujemnych przepływów pieniężnych netto w wysokości 6.382 mln PLN w analogicznym okresie 2014 roku.

Na zmianę poziomu środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2015 roku główny wpływ miała realizacja programu inwestycji strategicznych.

Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.265 mln PLN w porównaniu do dodatnich przepływów pieniężnych netto w wysokości 284 mln PLN w okresie dwunastu miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na zmianę poziomu środków pieniężnych z działalności finansowej w 2015 roku główny wpływ miało niższe saldo wpływów i spłat z tytułu kredytów, emisji obligacji i leasingu finansowego o 2.083 mln PLN oraz niższy poziom wypłaconej akcjonariuszom dywidendy o 599 mln PLN.