Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

W 2015 roku Grupa Kapitałowa wykazała przychody ze przychody ze sprzedaży 28.542 mln PLN w porównaniu do 28.143 mln PLN w 2014 roku, co oznacza wzrost o około 1%.

Przychody ze sprzedaży - wzrost o 399 mln PLN  
Dodatni wpływ
 • wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 986 mln PLN
 • wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 273 mln PLN
 • wzrost przychodów z tytułu regulacyjnych usług systemowych o 98 mln PLN
 • wzrost przychodów ze sprzedaży gazu i usług przesyłowych gazu o 91 mln PLN
 • wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 37 mln PLN
Ujemny wpływ
 • spadek przychodów z tytułu rekompensat KDT o 993 mln PLN
 • spadek przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii o 49 mln PLN
 • spadek przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych o 24 mln PLN

Koszt własny sprzedaży w 2015 roku wyniósł 30.066 mln PLN, co oznacza wzrost o około 38% w porównaniu do 2014 roku.

Koszt własny sprzedaży - wzrost o 8.331 mln PLN  
Ujemny wpływ na wynik
 • wyższy poziom amortyzacji i odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych o 8.792 mln PLN
 • wyższe koszty usług przesyłowych o 127 mln PLN
 • wyższa wartość sprzedanego gazu i usług dystrybucyjnych gazu o 87 mln PLN
 • wyższe koszty emisji CO2 o 86 mln PLN
 • wyższe koszty paliwa produkcyjnego i usług transportowych o 56 mln PLN
Dodatni wpływ na wynik
 • niższe koszty osobowe (zmiany poziomu rezerw dotyczących Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”) oraz rezerw aktuarialnych) o 634 mln PLN
 • niższe koszty zużycia materiałów remontowo-eksploatacyjnych o 102 mln PLN
 • wyższy poziom kosztów aktywowanych o 73 mln PLN

Strata brutto ze sprzedaży w 2015 roku wyniosła (-) 1.524 mln PLN w porównaniu do zysku brutto ze sprzedaży 6.408 mln PLN w 2014 roku, co oznacza spadek o 7.932 mln PLN.

W 2015 roku koszty sprzedaży i dystrybucji Grupy PGE wyniosły 1.408 mln PLN, co oznacza spadek o około 9% w porównaniu do 2014 roku. Spadek kosztów sprzedaży i dystrybucji wynikał głównie z niższych kosztów umorzenia praw majątkowych.

W 2015 roku koszty ogólnego zarządu wyniosły 825 mln PLN, co oznacza spadek o około 1% w porównaniu do 2014 roku.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2015 roku był dodatni i wyniósł 168 mln PLN w porównaniu do dodatniego wyniku w wysokości 1.059 mln PLN w 2014 roku.

Pozostałe przychody operacyjne Grupy w 2015 roku wyniosły 431 mln PLN, co oznacza spadek o około 72% w stosunku do kwoty 1.554 mln PLN osiągniętej w porównywalnym okresie.

 

Pozostałe przychody operacyjne - spadek o 1.123 mln PLN  
Ujemny wpływ na wynik
 • efekt wysokiej bazy porównawczej - w 2014 roku została rozwiązana rezerwa na koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w wysokości 751 mln PLN
 • niższy poziom przychodów z tytułu rekompensat KDT (spory) o 246 mln PLN
 • spadek wartości otrzymanych kar, grzywien i odszkodowań o 78 mln PLN
 • otrzymane dotacje – spadek o 65 mln PLN
 • rozwiązanie odpisów aktualizujących należności – spadek o 44 mln PLN
Dodatni wpływ na wynik
 • efekt zmiany rezerwy rekultywacyjnej (+93 mln PLN)

 

Pozostałe koszty operacyjne Grupy w 2015 roku wyniosły 263 mln PLN w porównaniu do 495 mln PLN w 2014 roku, co oznacza spadek o około 47%. Spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 232 mln PLN spowodowany był głównie efektem zmian rezerwy rekultywacyjnej na skutek zmiany dyskonta.

W 2015 roku wynik na działalności finansowej był ujemny i wyniósł (-) 167 mln PLN, w porównaniu do ujemnego wyniku w wysokości (-) 483 mln PLN w 2014 roku.

Przychody finansowe Grupy w 2015 roku wyniosły 156 mln PLN, co oznacza spadek o około 59% w stosunku do kwoty 385 mln PLN osiągniętej w 2014 roku.

 

Przychody finansowe - spadek o 229 mln PLN  
Ujemny wpływ na wynik
 • niższy poziom odsetek o 111 mln PLN
 • niższy poziom dodatnich różnic kursowych o 101 mln PLN
 • niższy poziom rozwiązanych rezerw o 35 mln PLN
Dodatni wpływ na wynik
 • zysk ze zbycia inwestycji o 15 mln PLN

Koszty finansowe Grupy w 2015 roku wyniosły 323 mln PLN, co oznacza spadek o 63% w porównaniu do wartości osiągniętej w 2014 roku w wysokości 868 mln PLN.

Koszty finansowe - spadek o 545 mln PLN  
Dodatni wpływ na wynik
 • w 2014 roku ujęto koszt z tytułu szacowanej utraty wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. w wysokości 386 mln PLN
 • niższy poziom ujemnych różnic kursowych o 89 mln PLN
 • ujęcie aktualizacji wyceny transakcji zabezpieczających CCIRS i IRS w wysokości 56 mln PLN

Szczegółowy opis transakcji zabezpieczających CCIRS i IRS znajduje się w nocie 27.1.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W efekcie powyższych zdarzeń strata brutto Grupy w 2015 roku ukształtowała się na poziomie (-) 3.756 mln PLN, w porównaniu do zysku brutto w wysokości 4.613 mln PLN w 2014 roku.

Strata netto GK PGE w 2015 roku wyniosła (-) 3.037 mln PLN w porównaniu do zysku netto w wysokości 3.657 mln PLN w 2014 roku.

Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2015 roku wyniosła (-) 3.032 mln PLN, co oznacza spadek o 6.670 mln PLN w porównaniu do 2014 roku.

Zysk netto skorygowany o odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2015 roku wyniósł 4.287 mln PLN i był wyższy o 526 mln PLN w porównaniu do 3.761 mln PLN w 2014 roku.

Łączne całkowite dochody Grupy w 2015 roku wyniosły (-) 2.985 mln PLN, w porównaniu do 3.273 mln PLN w 2014 roku.