Rekultywacja i ochrona bioróżnorodności

Rekultywacja i ochrona bioróżnorodności

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. Spółka PGE GiEK S.A. ma świadomość tego, że w znaczący sposób korzysta ze środowiska naturalnego i dlatego działania polegające na przywracaniu terenów pogórniczych realizowane są z największą starannością. Prace rekultywacyjne w kopalniach PGE GiEK S.A. planowane są już na etapie zdejmowania nadkładu, a technologia dobierana jest w taki sposób, aby zoptymalizować prace rekultywacyjne.

Przeprowadzone dotychczas rekultywacje przyczyniły się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Rekultywacja terenów wpływa na poprawę jakości wód odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych, co jest wynikiem zwiększenia retencji, uregulowanego spływu wód deszczowych, ograniczenia spływu powierzchniowego oraz erozji skarp. Ograniczeniu podlegają też procesy wietrzeniowe utworów nadkładowych, co powoduje zmniejszenie ilości jonów siarczanowych w wodach oraz stabilizację pH.

Na wszystkich terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Turów sukcesywnie prowadzimy prace rekultywacyjne. W ramach projektu zasadzonych zostało 20 mln drzew i krzewów reprezentujących ponad 100 gatunków. Utworzony został także system składający się z sieci cieków o łącznej długości ponad 200 km oraz 150 zbiorników osadowo-retencyjnych. Innym przykładem może być Góra Kamieńsk, która została usypana z 1,4 mld m3 nadkładu zebranego z odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

Akweny na rzece Widawka, czyli jeziora Wawrzkowizna i Słok, są źródłami wody dla Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, a jednocześnie miejscem idealnym dla żeglarzy i wędkarzy. Po zakończeniu wydobycia w Polu Szczerców i Polu Bełchatów powstaną dwa nowe jeziora.

Powstałe w procesie rekultywacji ekosystemy są środowiskami ciągle ewoluującymi, wraz z upływem czasu ulegającymi ciągłym zmianom i przeobrażeniom, a ich bioróżnorodność nieustannie się zwiększa. Wprowadzone w trakcie prac rekultywacyjnych rośliny pionierskie poprzez swoje oddziaływanie na otaczające je środowisko torują drogę innym, bardziej wymagającym gatunkom.

Ustawiczne doskonalenie działalności proekologicznej segmentu Energetyki Konwencjonalnej oraz przestrzeganie przepisów i norm ochrony środowiska naturalnego, znajduje swoje potwierdzenie w certyfikowanych systemach zarządzania – w tym Zintegrowanych Systemach Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę PN – EN ISO 14001.

W oddziałach spółki funkcjonują również laboratoria posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacyjnego w zakresie systemu zarządzania jakością oraz m.in. metod badawczych węgla, żużla i popiołu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoria te prowadzą między innymi niezbędne badania węgla, żużla i popiołu m.in. na potrzeby handlu emisjami.