Produkcja energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie produkcji energii elektrycznej (w TWh).

Wolumen produkcji 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
PRODUKCJA ENERGII W TWh, z czego: 55,58 54,84 1% 57,04 -4%
Elektrownie opalane węglem brunatnym 38,98 39,22 -1% 41,36 -5%
w tym współspalanie biomasy 0,34 0,39 -13% 0,27 44%
Elektrownie opalane węglem kamiennym 11,04 11,35 -3% 11,57 -2%
w tym współspalanie biomasy 0,43 0,44 -2% 0,32 38%
Elektrociepłownie węglowe 1,30 1,10 18% 1,11 -1%
Elektrociepłownie gazowe 2,05 1,16 77% 1,11 -5%
Elektrociepłownie biomasowe 0,46 0,43 7% 0,44 -2%
Elektrownie szczytowo-pompowe 0,57 0,52 10% 0,53 -2%
Elektrownie wodne 0,36 0,42 -14% 0,49 -14%
Elektrownie wiatrowe 0,82 0,64 28% 0,43 49%

 

Wolumen produkcji I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
PRODUKCJA ENERGII W TWh, z czego: 14,53 13,10 14,11 13,84 14,42
Elektrownie opalane węglem brunatnym 10,13 9,48 10,03 9,34 10,07
w tym współspalanie biomasy 0,11 0,10 0,04 0,09 0,11
Elektrownie opalane węglem kamiennym 2,60 2,54 3,18 2,72 2,81
w tym współspalanie biomasy 0,11 0,11 0,12 0,09 0,12
Elektrociepłownie węglowe 0,41 0,26 0,25 0,38 0,32
Elektrociepłownie gazowe 0,77 0,33 0,20 0,75 0,76
Elektrociepłownie biomasowe 0,11 0,12 0,11 0,12 0,08
Elektrownie szczytowo-pompowe 0,14 0,08 0,15 0,20 0,13
Elektrownie wodne 0,14 0,13 0,04 0,05 0,08
Elektrownie wiatrowe 0,23 0,16 0,15 0,28 0,17

 

Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku miało wznowienie produkcji w elektrociepłowniach gazowych: (i) w Elektrociepłowni Rzeszów od września 2014 roku oraz (ii) w Elektrociepłowni Lublin Wrotków od października 2014 roku na skutek przywrócenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Dodatkowo wyższa produkcja w Elektrociepłowni Rzeszów wynika z oddania do eksploatacji nowego bloku gazowo silnikowego w listopadzie 2014 roku.

Wzrost produkcji w elektrociepłowniach węglowych jest głównie następstwem oddania do użytkowania turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w Elektrociepłowni Zgierz w grudniu 2014 roku. Dodatkowo wyższa produkcja została osiągnięta na bloku nr 2 w Elektrociepłowni Pomorzany, który od 16 czerwca do 29 października 2014 roku pozostawał w remoncie planowym oraz w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz na skutek większego wykorzystania elektrociepłowni przez PSE S.A.

Wzrost produkcji w elektrowniach wiatrowych wynika głównie z korzystnych warunków wietrzności, jak również oddania do eksploatacji w lipcu 2015 roku farmy wiatrowej Karwice o mocy zainstalowanej 40 MW oraz w grudniu 2015 roku farmy wiatrowej Resko II o mocy zainstalowanej 76 MW. W grudniu 2015 roku uruchomiono dodatkowo dwie farmy wiatrowe: Lotnisko o mocy zainstalowanej 90 MW oraz Kisielice II o mocy zainstalowanej 12 MW. Łącznie moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosi obecnie 529 MW, z tego przyrost mocy w 2015 roku wyniósł 218 MW.

Wzrost produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych wynika z charakteru pracy jednostek wytwórczych, które w 2015 roku były wykorzystywane w większym stopniu przez PSE S.A.

Spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wynika głównie z niższej produkcji w Elektrowni Turów, co jest głównie następstwem postoju bloków w remontach planowych w 2015 roku: bloku nr 5 od 9 sierpnia do 23 października oraz bloku nr 6 od 20 marca do 19 czerwca.

Spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem kamiennym wynika z niższej produkcji w Elektrowni Opole, co jest głównie następstwem postoju bloku nr 3 w remoncie planowym od 16 października do 19 listopada 2015 roku oraz niższego wykorzystania Elektrowni Opole przez PSE S.A. w 2015 roku.

Spadek produkcji w elektrowniach wodnych jest następstwem niekorzystnych warunków hydrologicznych.