Polityka Dywidendy

Zarząd PGE S.A. stosuje politykę w zakresie dywidendy przewidującą wypłaty z zysku dla akcjonariuszy w wysokości uwzględniającej rozwój działalności Spółki i umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu do stosowania nowej polityki dywidendy.

Dotychczasowa polityka dywidendy określała deklarację Zarządu PGE S.A. w zakresie propozycji dywidendy kierowanej do Walnego Zgromadzenia Spółki na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto.

Zgodnie ze zmienioną polityką, Zarząd PGE S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Wypłata dywidendy w każdym roku obrotowym jest uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd PGE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.458.413.446,62 PLN na wypłatę dywidendy. Dywidenda dla akcjonariuszy wyniosła 0,78 PLN na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych było 1.869.760.829 akcji.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 roku. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom 15 października 2015 roku.

 

Rysunek: Wysokość dywidendy i zysku na akcję