Ochrona wód

Spółka PGE GiEK S.A. posiada niezbędne decyzje administracyjne określające warunki prowadzenia działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Do celów technologicznych wykorzystywana jest woda powierzchniowa i podziemna z ujęć własnych lub od dostawców zewnętrznych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring pomiarów ilości i jakości pobieranych wód. Określone w pozwoleniach dopuszczalne wartości poboru wód nie zostały przekroczone. Ścieki powstałe w wyniku działalności produkcyjnej elektrowni i elektrociepłowni poddawane są procesowi oczyszczania, w tym także oczyszczaniu wielostopniowemu, a następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych lub na podstawie zawartych umów - do systemów sieci kanalizacyjnej.

Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3].

  PGE GiEK S.A. PGE EO S.A. PGE Dystrybucja S.A.
Rzeczywista łączna ilość ścieków: 16.214.313,20 68.286,86 974,00
Ilość ścieków w podziale na:    
rzeki 16.014.247,13 50.366,00 234,00
jeziora 0,00 9.644,86 0,00
przedsiębiorstwa komunalne 200.066,07 8.276,00 0,00
Inne*     740,00
MWody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane 246.778.569,00 n/a n/a
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 1.202.150.300,76 n/a n/a

* W PGE Dystrybucja S.A. zrzut następuje do gleby zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym