Nasz Raport

Publikacja raportu zintegrowanego GK PGE jest kolejnym krokiem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii biznesowej. Raport  prezentuje nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz ich integralność z celami strategii biznesowej Grupy. Publikowane dane zostały przygotowane w oparciu o Wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 na poziomie Core. Uwzględnione zostały także wybrane wskaźniki suplementu dla sektora energetycznego.
 

Raport w sposób kompleksowy pokazuje działania Grupy PGE w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także odpowiada na oczekiwania szerokiego grona interesariuszy, w tym także akcjonariuszy. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i dostosowując się do trendów światowych, postanowiliśmy w tym roku pójść o krok dalej i przygotować raport nie tylko zgodny z GRI G4, ale także nawiązujący do standardu IIRC (International Integrated Reporting Council).

Do 2014 roku przygotowywaliśmy dwa oddzielne raporty: Raport Roczny (zgodny z MSSF, polskimi zasadami ładu korporacyjnego oraz zasadą „stosuj albo wyjaśnij”) oraz Raport społeczny (przygotowany w oparciu o wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4 w opcji Core oraz odpowiadający zasadom inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact).
 

Od 2015 roku rozpoczęliśmy proces integracji raportowania: Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2015 rok to nasz pierwszy krok w łączeniu działalności gospodarczej, zarządzania z aspektami społecznymi i środowiskowymi do naszego modelu biznesowego. Dodatkowo w proces włączyliśmy naszą strategię, zagrożenia przed którymi stoimy i możliwości rynkowe, które przed nami oraz wyniki, które osiągnęliśmy i nasze cele na lata 2014-2020.

Na podstawie wytycznych International Integrated Reporting Council IIRC zmieniliśmy strukturę zaprezentowanych w raporcie informacji nawiązując do filarów, na których opiera się raportowanie zintegrowane:   Grupa i jej organizacja, Otoczenie rynkowe, Zarządzanie, Model biznesowy i działalność.

Ponadto zmieniliśmy prezentację naszej działalności aby pokazać, w jaki sposób przenikają się w niej kapitały, które przetwarzamy i na które mamy wpływ:  kapitał produkcyjny, kapitał finansowy, kapitał intelektualny, naturalny i społeczny.

Dzięki takiemu podejściu udało nam się jeszcze lepiej przedstawić naszą firmę i jej wpływ na otoczenie. Integracja danych finansowych i pozafinansowych jest dla nas naturalnym etapem. Jesteśmy liderem wśród firm w Polsce i chcemy wysokie standardy wytyczać również w zakresie raportowania. Prezentowane dane pozwoliły nam spojrzeć na Grupę PGE z innej szerszej perspektywy i pozwoliły na pokazanie synergii pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Chcemy, aby informacje o naszej firmie i sposobie działania były prezentowane w sposób przystępny i interesujący. Staramy się, aby każdy kolejny raport spełniał najwyższe standardy i oczekiwania naszych interesariuszy.