Nakłady inwestycyjne

Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w 2015, 2014 i 2013 roku.

mln PLN Nakłady inwestycyjne
  2015 2014* zmiana % 2013* zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 5.504 3.646 51% 1.976 85%
 • Rozwojowe
3.049 914 234% 69 1.225%
 • Modernizacyjno-odtworzeniowe
2.455 2.732 -10% 1.907 43%
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 64 65 -2% 35 86%
Środki transportu 27 9 200% 8 13%
Pozostałe 122 64 91% 38 -23%
RAZEM 5.717 3.784 51% 2.102 -80
Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach 778 578 35% 621 -7%
RAZEM z aktywowanymi kosztami usuwania nadkładu 6.495 4.362 49% 2.723 60%

*w celu zachowania porównywalności w 2014 i 2013 roku dokonano reklasyfikacji, przenosząc część nakładów z kategorii Pozostałe do kategorii Modernizacyjno-odtworzeniowe

 

mln PLN I kwartał
2015
II kwartał
2015
III kwartał
2015
IV kwartał
2015
IV kwartał
2014
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 794 1.098 1.424 2.188 1.307
 • Rozwojowe
471 587 808 1.183 441
 • Modernizacyjno-odtworzeniowe
323 511 616 1.005 886
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 11 17 17 19 27
Środki transportu 7 5 5 10 3
Pozostałe 55 -22 23 66 35
RAZEM 867 1.098 1.469 2.283 1.372
Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach 175 218 187 198 193
RAZEM z aktywowanymi kosztami usuwania nadkładu 1.042 1.316 1.656 2.481 1.565

 

W 2015 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:

 • budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole 2 663 mln PLN;
 • kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 7 - 12 w Elektrowni Bełchatów 1 043 mln PLN;
 • budowa instalacji odsiarczania spalin na blokach 4 - 6 w Elektrowni Turów 300 mln PLN;
 • budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów 196 mln PLN;
 • budowa bloku 11 w Elektrowni Turów 101 mln PLN.

 

Kluczowe zdarzenia w 2015 roku w segmencie Energetyka Konwencjonalna:

 • w styczniu 2015 roku przejęto do eksploatacji blok 11 w Elektrowni Bełchatów, moc osiągalna bloku wzrosła z 370 do 390 MW;
 • w czerwcu 2015 roku przejęto do eksploatacji blok 12 w Elektrowni Bełchatów, moc osiągalna bloku wzrosła z 370 do 390 MW;
 • w sierpniu 2015 roku zakończono modernizację instalacji redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 w Elektrowni Dolna Odra;
 • w listopadzie 2015 roku przekazano do eksploatacji instalację odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz;
 • w grudniu 2015 roku zawarto Umowę z Generalnym Realizatorem Inwestycji w ramach zadania przygotowanie i realizacja budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów;
 • w grudniu 2015 roku przekazano do eksploatacji instalację do ograniczenia emisji tlenków azotu na kotłach nr 4 – 6 w Elektrowni Turów.

W danych za 2015 rok uwzględnione zostały nakłady poniesione przez spółki GK PGE świadczące usługi wsparcia bezpośrednio na rzecz segmentu Energetyka Konwencjonalna.

 

Rysunek: Główne aktywa segmentu Energetyka Konwencjonalna.