Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce

Celem PGE jest również pozycja najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce. Obejmuje to poprawę efektywności operacyjnej, dialog z interesariuszami w zakresie otoczenia regulacyjnego oraz wdrożenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania korporacyjnego. Kluczowe działania w tym obszarze to:

 • Restrukturyzacja organizacji pozwalająca ograniczać koszty i zwiększać przychody. Efekty działań związanych z poprawą efektywności mają skutkować trwałym wpływem na EBIT na poziomie 1,5 mld PLN po 2016 roku. Cel ten będzie osiągnięty poprzez konsekwentną realizację programów poprawy efektywności operacyjnej w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Dystrybucji, ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz racjonalizacja kosztów stałych w energetyce odnawialnej.
 • Aktywny dialog z interesariuszami w zakresie otoczenia regulacyjnego. W szczególności Grupa PGE będzie dążyć do zagwarantowania ekonomicznej przewidywalności projektów inwestycyjnych oraz do budowy porozumienia z kluczowymi interesariuszami mającymi wpływ na kształtowanie otoczenia regulacyjnego w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej.
 • Wdrożenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania korporacyjnego. Dotyczy to obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcia decyzji biznesowych i zarządzania efektywnością, a także optymalizacji i standaryzacji funkcji wsparcia.

 

Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku
Model Operacyjny
 • celem projektu jest: zwiększenie efektywności organizacyjnej GK PGE poprzez centralizację funkcji zarządczych, decyzyjnych i planistycznych w Centrum Korporacyjnym przy jednoczesnym synergicznym połączeniu potencjałów najważniejszych składników wartości Grupy - kapitału, doświadczeń, kompetencji i wiedzy - usytuowanych w Liniach Biznesowych
 • projekt określa strukturę wzajemnych zależności pomiędzy spółkami Grupy, precyzując ich kompetencje, zakresy odpowiedzialności oraz cele operacyjne, rozumiane jako powiązane ze sobą elementy składowe strategicznych celów biznesowych całej Grupy.
 • do końca grudnia 2015 r. wdrożono zdecydowaną większość zaprojektowanych zmian. Decyzją Komitetu Sterującego Projekt Model Operacyjny został zakończony.
Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim („Strategia ZKL”)
 • celem projektu jest: wsparcie strategii biznesowej w efektywnym realizowaniu jej celów poprzez:
  • podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
  • zapewnienie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • optymalizacja i standaryzacja procesów HR
 • w 2015 roku trwały działania związane z szeroką komunikacją przyjętej Strategii ZKL w GK PGE oraz rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem I grupy inicjatyw strategicznych. Kluczowe w pierwszym okresie okazały się Korporacyjne Zasady Obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim standaryzujące obszar ZKL w GK PGE. Przyjęte zasady to zakres zatrudnienia, mobilności, kluczowej kadry, szkoleń i rozwoju, kontrolingu HR, relacji społecznych, architektury stanowisk oraz nowego modelu organizacji obszaru ZKL w GK PGE.
Program SAP
 • Do końca lutego 2015 r. wdrożenie Systemu SAP objęło 18 tys. użytkowników w ramach obszarów RiL, ZKL, AM, FC we wszystkich spółkach GK PGE.
 • celem projektu jest:
  • zwiększenie efektywności działania poprzez standaryzację procesów w ramach Grupy,
  • zwiększenie przejrzystości poprzez: stworzenie jednorodnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dostęp do bieżących i spójnych informacji zarządczych, usprawnienie i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji
Konsolidacja OZE
 • skoncentrowanie całej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej z OZE (poza spalaniem i współspalaniem biomasy) w jednym podmiocie – PGE EO S.A. oraz zmniejszenie liczby spółek i uproszczenie struktury obszaru OZE