Monitorowanie wpływu na środowisko

Monitorowanie wpływu na środowisko

Nieodłącznym etapem inwestycji Grupy PGE jest analiza otoczenia i środowiska przyrodniczego, a jej wyniki pozwalają nam na zaplanowanie właściwej rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji.

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat prowadzi monitoring leśny w rejonie swojego oddziaływania. Podczas badań realizowanych w ramach projektu modernizacji bloków stwierdzono, że obecnie prowadzone działania eksploatacyjne mają marginalny wpływ na bioróżnorodność terenów sąsiadujących z elektrownią, a planowane instalacje dodatkowo ograniczą jej wpływ na istniejącą florę i faunę. Do podobnych wniosków doszli badacze realizujący prace dla Elektrowni Turów.

W ramach monitorowania wpływu firmy na otoczenie przeprowadzane są także pomiary emisji hałasu. Wykonywane są planowo raz na dwa lata lub doraźnie na wniosek lub skargi podmiotów zewnętrznych. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości podejmowane są natychmiastowe działania w celu ich eliminacji. Planowane pomiary emisji przeprowadzone zostały w większości oddziałów segmentu Energetyki Konwencjonalnej w 2014 roku. Kontrole doraźne wykazały istnienie przekroczeń emisji hałasu z tras przenośników i stacji napędowych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz przekroczenie w dwóch miejscowościach dopuszczalnego poziomu hałasu związanego z działalnością Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kompleksowe rozwiązania pozwolą na eliminację przekroczeń w 2016 roku w KWB Bełchatów i 2017 roku w KWB Turów. Kwestie związane z przekroczeniami hałasu rozwiązywane są także poprzez wykup nieruchomości narażonych na jego emisję.