Kodeks Grupy PGE

Kodeks Grupy PGE jest podstawowym aktem definiującym nowy model ładu korporacyjnego.

Celem przyjęcia nowych regulacji i utworzenia Grupy PGE było wprowadzenie tzw. statutowego mechanizmu zarządzania spółkami Grupy PGE, umożliwiającego skuteczne i efektywne zarządzanie spółkami przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk prawnych. Statutowy mechanizm zarządzania jest to narzędzie pozwalające na skuteczne i bezpieczne zarządzanie Grupą Kapitałową poprzez zastosowanie instrumentu prawa spółek (statutów, umów spółek, uchwał) i określenie w statutach spółek celu spółek zależnych. Celem tym jest realizacja wspólnego interesu grupy (ekonomicznego i finansowego).

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Kodeks Grupy PGE stanowi ramy prawne dla budowanego w Grupie PGE modelu zarządzania procesowego.

Wymierną korzyścią wprowadzenia Kodeksu Grupy PGE jest określenie obowiązku każdej ze spółek Grupy PGE do działania w interesie Grupy PGE, realizacji Strategii Grupy PGE oraz stosowanie wydanych przez Centrum Korporacyjne Dokumentów Systemu Zarządzania.

Kodeks Grupy PGE daje również możliwość pełnego osiągnięcia kluczowych założeń wypracowanych w Modelu Operacyjnym (tj. działanie spółek Grupy PGE jako jeden efektywny organizm biznesowy) i stanowi skuteczne narzędzie służące wdrożeniu procesów wypracowanych w Modelu.