Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe Jedn. Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
  Rok zakończony
31 grudnia 2013
dane przekształcon
zmiana %
Przychody ze sprzedaży mln PLN 28.542 28.143 1% 30.149 -7%
Zysk/Strata z działalności operacyjnej (EBIT) mln PLN -3.589 5.096 - 4.848 5%
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) mln PLN 8.228 8.129 1% 8.190 -1%
Skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* mln PLN 4.287 3.761 14% 4.208 -11%
Rekompensaty KDT mln PLN 546 1.785 -69% 638 180%
Przychody z tytułu rekompensat KDT mln PLN 546 1.539 -65% 301 411%
Odwrócenie odpisów aktualizujących KDT (pozostałe przychody operacyjne)
(other operating revenues)
mln PLN 0 246 - 337 -27%
Nakłady inwestycyjne mln PLN 9.450 6.349 49% 4.357 46%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 6.777 6.333 7% 7.941 -20%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN -8.594 -6.382 -35% -5.717 -12%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN -1.265 284 - -1.066 -
Skorygowany zysk netto na akcję* PLN 2,29 2,01 14% 2,25 -11%
Marża EBITDA % 29% 29%   27%  
Kapitał obrotowy mln PLN 4.126 6.721 -39% 5.123 31%
Zadłużenie netto/LTM EBITDA** x 0,32 -0,13   -0,37  

*zysk netto skorygowany o odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

** LTM EBITDA - EBITDA z ostatnich 12 miesięcy od daty bilansowej