Kluczowe czynniki

Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w Segmencie Energetyka Konwencjonalna [w mln PLN].

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna w 2015 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

 

  • Wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej, który spowodował odpowiedni wzrost przychodów ze sprzedaży. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku giełdowym w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 173,36 PLN/MWh, natomiast w 2014 roku wyniosła 163,70 PLN/MWh.
  • Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej jako efekt wznowienia produkcji w elektrociepłowniach gazowych we wrześniu i październiku 2014 roku na skutek przywrócenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.
  • Wyższy wynik na odsprzedaży energii elektrycznej - odchylenie z tytułu ceny 103 mln PLN, odchylenie z tytułu wolumenu 19 mln PLN.
  • Wyższy poziom kosztów aktywowanych, m. in. na skutek większej ilości zdjętego nadkładu w kopalniach i ujęcia kosztów jego usuwania jako aktywa.
  • Wyższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych – na skutek wyższej o 1,1 TWh produkcji PM żółtych oraz wyższej ceny PM żółtych o 7,5 PLN/MWh.
  • Niższe koszty osobowe - wynikające z rozwiązania rezerwy na PDO w 2015 roku w wysokości 44 mln PLN oraz kosztów PDO poniesionych w 2014 roku w kwocie 347 mln PLN. Na niższe koszty osobowe miała także wpływ zmiana stanu rezerw aktuarialnych wynikająca ze zmiany stopy dyskonta (odchylenie rok do roku 97 mln PLN).
  • Wyższe koszty CO2 - na skutek otrzymania mniejszej ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 oraz wyższego wolumenu produkcji energii elektrycznej a także rozwiązania rezerwy na CO2 w 2014 roku na kwotę 751 mln PLN.
  • Wyższe koszty zużycia paliw, w tym głównie gazu na skutek wyższej produkcji opartej na tym paliwie w wyniku przywróceniu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (wyższy wolumen zużycia o 7,3 mln GJ). Główne odchylenia na poszczególnych rodzajach paliw zostały przedstawione na poniższym wykresie.

 

Rysunek: Koszty zużycia paliw (wraz z transportem) w segmencie Energetyka Konwencjonalna [w mln PLN].