Kapitał produkcyjny

Jesteśmy największym producentem energii w Polsce.

Nasz majątek produkcyjny obejmuje:

  • Konwencjonalny majątek wytwórczy: 4 elektrownie konwencjonalne, 8 elektrociepłowni, 2 kopalnie węgla brunatnego
  • Portfel energii odnawialnej: 14 farm wiatrowych, 1 farma fotowoltaiczna, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe
  • Sieć dystrybucyjna: obszar 122.433 km2, 283.804 kilometrów linii dystrybucyjnych, ponad 5 mln odbiorców

Kluczowe wyniki operacyjne

Tabela: Kluczowe wielkości operacyjne.

Kluczowe wielkości Jedn. 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
Wydobycie węgla brunatnego mln ton 49,40 49,97 -1% 51,31 -3%
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 55,58 54,84 1% 57,04 -4%
Sprzedaż ciepła mln GJ 18,19 17,94 1% 19,98 -10%
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych* TWh 39,00 39,64 -2% 36,95 7%
Dystrybucja energii elektrycznej** TWh 33,38 32,54 3% 31,78 2%

*sprzedaż PGE Obrót S.A. z doszacowaniem oraz uwzględnieniem sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

** z doszacowaniem

 

Kluczowe wielkości Jedn. I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
Wydobycie węgla brunatnego mln ton 13,10 11,92 12,54 11,84 12,88
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 14,53 13,10 14,11 13,84 14,42
Sprzedaż ciepła mln GJ 7,67 2,93 1,44 6,15 6,56
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych* TWh 9,84 9,42 9,77 9,97 10,27
Dystrybucja energii elektrycznej** TWh 8,41 8,04 8,35 8,58 8,48

*sprzedaż PGE Obrót S.A. z doszacowaniem oraz uwzględnieniem sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

** z doszacowaniem

Sprzedaż energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę Kapitałową PGE (w TWh).

Wolumen sprzedaży 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
SPRZEDAŻ W TWh, z czego: 101,70 103,14 -1% 109,75 -6%
Sprzedaż do odbiorców finalnych* 39,05 39,60 -1% 36,91 7%
Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym: 60,89 62,44 -2% 71,37 -13%
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - giełda 57,71 56,54 2% 54,73 3%
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - pozostały 3,07 3,10 -1% 15,67 -80%
Sprzedaż do klientów zagranicznych 0,11 2,80 -96% 0,97 189%
Sprzedaż na rynku bilansującym 1,76 1,10 60% 1,47 -25%

*po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

Wolumen sprzedaży I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
SPRZEDAŻ W TWh, z czego: 26,16 24,06 25,66 25,82 29,17
Sprzedaż do odbiorców finalnych* 9,85 9,42 9,79 9,99 10,26
Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym: 15,90 14,25 15,43 15,31 18,65
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - giełda 15,07 13,50 14,70 14,44 15,47
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - pozostały 0,81 0,73 0,69 0,84 0,72
Sprzedaż do klientów zagranicznych 0,02 0,02 >0,04 0,03 2,46
Sprzedaż na rynku bilansującym 0,41 0,39 0,44 0,52 0,26

*po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE

Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przez GK PGE na rynku hurtowym – giełda w 2015 roku jest związany ze zwiększeniem działalności handlowej w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. Ponadto, w roku 2015 segment Obrót działał w warunkach silnej konkurencji w segmentach klientów grup taryfowych A, B i C, co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców finalnych w porównaniu do 2014 roku.

Zakup energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie zakupu energii elektrycznej spoza Grupy Kapitałowej PGE (w TWh).

Wolumen zakupu 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
ZAKUP W TWh, z czego: 50,92 53,18 -4% 57,58 -8%
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - giełda 40,54 37,82 7% 46,73 -19%
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - pozostały 3,99 5,20 -23% 4,93 5%
Zakupy poza granicami kraju 0,03 2,75 -99% 0,41 571%
Zakupy na rynku bilansującym 6,36 7,41 -14% 5,51 34%

 

Wolumen zakupu I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
ZAKUP W TWh, z czego: 13,06 11,90 12,59 13,37 16,11
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - giełda 10,18 9,74 10,29 10,33 10,33
Zakupy na krajowym rynku hurtowym - pozostały 1,24 0,72 0,66 1,37 1,26
Zakupy poza granicami kraju 0,00 0,02 0,01 0,00 2,46
Zakupy na rynku bilansującym 1,64 1,42 1,63 1,67 2,06

Wzrost zakupów na krajowym rynku hurtowym – giełda w 2015 roku wynika z transakcji odkupu zawartych kontraktów terminowych dokonanych przez segment Energetyka Konwencjonalna oraz zwiększonych zakupów na giełdzie realizowanych przez segment Obrót.

Zmniejszenie w zakupach na krajowym rynku hurtowym – pozostałym w 2015 roku spowodowane zostało spadkiem zakupów na rynku lokalnym dokonanym przez segment Obrót. Od kwietnia 2015 roku segment zaprzestał zakupów od Elektrowni Połaniec i Ostrołęka. Spadek zakupu na rynku lokalnym skompensowany został przez zakup energii na giełdzie.

Produkcja energii elektrycznej

Tabela: Zestawienie produkcji energii elektrycznej (w TWh).

Wolumen produkcji 2015 2014 zmiana % 2013 zmiana %
PRODUKCJA ENERGII W TWh, z czego: 55,58 54,84 1% 57,04 -4%
Elektrownie opalane węglem brunatnym 38,98 39,22 -1% 41,36 -5%
w tym współspalanie biomasy 0,34 0,39 -13% 0,27 44%
Elektrownie opalane węglem kamiennym 11,04 11,35 -3% 11,57 -2%
w tym współspalanie biomasy 0,43 0,44 -2% 0,32 38%
Elektrociepłownie węglowe 1,30 1,10 18% 1,11 -1%
Elektrociepłownie gazowe 2,05 1,16 77% 1,11 -5%
Elektrociepłownie biomasowe 0,46 0,43 7% 0,44 -2%
Elektrownie szczytowo-pompowe 0,57 0,52 10% 0,53 -2%
Elektrownie wodne 0,36 0,42 -14% 0,49 -14%
Elektrownie wiatrowe 0,82 0,64 28% 0,43 49%

 

Wolumen produkcji I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
PRODUKCJA ENERGII W TWh, z czego: 14,53 13,10 14,11 13,84 14,42
Elektrownie opalane węglem brunatnym 10,13 9,48 10,03 9,34 10,07
w tym współspalanie biomasy 0,11 0,10 0,04 0,09 0,11
Elektrownie opalane węglem kamiennym 2,60 2,54 3,18 2,72 2,81
w tym współspalanie biomasy 0,11 0,11 0,12 0,09 0,12
Elektrociepłownie węglowe 0,41 0,26 0,25 0,38 0,32
Elektrociepłownie gazowe 0,77 0,33 0,20 0,75 0,76
Elektrociepłownie biomasowe 0,11 0,12 0,11 0,12 0,08
Elektrownie szczytowo-pompowe 0,14 0,08 0,15 0,20 0,13
Elektrownie wodne 0,14 0,13 0,04 0,05 0,08
Elektrownie wiatrowe 0,23 0,16 0,15 0,28 0,17

 

Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku miało wznowienie produkcji w elektrociepłowniach gazowych: (i) w Elektrociepłowni Rzeszów od września 2014 roku oraz (ii) w Elektrociepłowni Lublin Wrotków od października 2014 roku na skutek przywrócenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Dodatkowo wyższa produkcja w Elektrociepłowni Rzeszów wynika z oddania do eksploatacji nowego bloku gazowo silnikowego w listopadzie 2014 roku.

Wzrost produkcji w elektrociepłowniach węglowych jest głównie następstwem oddania do użytkowania turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w Elektrociepłowni Zgierz w grudniu 2014 roku. Dodatkowo wyższa produkcja została osiągnięta na bloku nr 2 w Elektrociepłowni Pomorzany, który od 16 czerwca do 29 października 2014 roku pozostawał w remoncie planowym oraz w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz na skutek większego wykorzystania elektrociepłowni przez PSE S.A.

Wzrost produkcji w elektrowniach wiatrowych wynika głównie z korzystnych warunków wietrzności, jak również oddania do eksploatacji w lipcu 2015 roku farmy wiatrowej Karwice o mocy zainstalowanej 40 MW oraz w grudniu 2015 roku farmy wiatrowej Resko II o mocy zainstalowanej 76 MW. W grudniu 2015 roku uruchomiono dodatkowo dwie farmy wiatrowe: Lotnisko o mocy zainstalowanej 90 MW oraz Kisielice II o mocy zainstalowanej 12 MW. Łącznie moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosi obecnie 529 MW, z tego przyrost mocy w 2015 roku wyniósł 218 MW.

Wzrost produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych wynika z charakteru pracy jednostek wytwórczych, które w 2015 roku były wykorzystywane w większym stopniu przez PSE S.A.

Spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wynika głównie z niższej produkcji w Elektrowni Turów, co jest głównie następstwem postoju bloków w remontach planowych w 2015 roku: bloku nr 5 od 9 sierpnia do 23 października oraz bloku nr 6 od 20 marca do 19 czerwca.

Spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem kamiennym wynika z niższej produkcji w Elektrowni Opole, co jest głównie następstwem postoju bloku nr 3 w remoncie planowym od 16 października do 19 listopada 2015 roku oraz niższego wykorzystania Elektrowni Opole przez PSE S.A. w 2015 roku.

Spadek produkcji w elektrowniach wodnych jest następstwem niekorzystnych warunków hydrologicznych.