Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesu

W ramach przyjętej w czerwcu 2015 roku przez Zarząd PGE S.A. Strategii Rozwoju i Innowacji GK PGE na lata 2015-2020 zdefiniowane zostały Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu („SOBiR+NB”), w których Grupa zamierza realizować projekty badawczo-rozwojowe („B+R”) oraz innowacyjne dotyczące np.: dostarczania nowych produktów lub usług. SOBiR+NB wynikają z najważniejszych wyzwań Grupy i zostały zidentyfikowane dla każdego elementu łańcucha wartości. Ponadto, w celu rozpoznania technologii dostępnych na rynku globalnym w ramach PGE S.A. powołano trzy zespoły robocze dedykowane technologii zgazowania węgla, gospodarki odpadami do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz suszenia i wzbogacania węgla. Charakterystyki i oceny technologii, dokonane przez zespoły, będą podstawą do zdefiniowania projektów rozwijających bądź służących wdrażaniu najwartościowszych z punktu widzenia Grupy PGE rozwiązań.

 

Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku
Koncepcja
„Power-to-Gas”
 • celem projektu jest: rozwój technologii magazynowania energii w ramach instalacji „Power-to-Gas polegającej na konwersji nadwyżek energii elektrycznej, głównie wyprodukowanej przez farmy wiatrowe, w wodór w procesie elektrolizy z możliwością jej późniejszego wykorzystania w różnych konfiguracjach technologicznych. Koncepcja opracowywana jest wspólnie przez PGE S.A. i Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”)
 • jednym z głównych założeń projektu jest wykorzystanie przez GK PGE funduszy publicznych dostępnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój („POIR”), którego NCBiR jest instytucją wdrażającą
 • główne działania:
  • 1 lipca 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy w celu wdrożenia otwartego modelu innowacji w sektorze energetycznym. PGE i NCBiR przeznaczą łącznie 200 mln zł na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw
  • Program Sektorowy dla elektroenergetyki – współpraca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
  • W październiku 2015 r. NCBiR zakończył proces przyjmowania Studium Wykonalności Programu Sektorowego przygotowanego pod auspicjami PKEE którego realizacja ma odpowiedzieć na kluczowe wyzwania stojące przed całą branżą w Polsce. Budżet programu w wysokości 1 mld zł, z czego połowa ma zostać sfinansowana przez konsorcja projektowe lub firmy wykonujące badania.
  • Zainicjowano współpracę z Grupą PZU, która poprzez przygotowanie i uruchomienie mechanizmu funduszy kapitałowych ma wspierać i rozwijać innowacyjne technologie i rozwiązania. PGE S.A. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Po dokonanym przez NCBiR wyborze TFI PZU na menedżera Funduszu Funduszy (powoływanym w celu realizacji wspólnych z NCBiR inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC) równolegle do negocjacji szczegółowych porozumień między NCBiR a TFI PZU, trwają prace nad ustaleniem warunków współinwestowania Grupy PGE.