Fundacja PGE – Energia z Serca

Fundacja PGE - Energia z Serca powstała w 2011 roku z inicjatywy PGE S.A. Fundacja jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE. W latach 2013-2015 roku członkowie Zarządu Fundacji PGE uczestniczyli w projekcie: „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce", organizowanym przez Forum Darczyńców.

W 2015 roku Fundacja PGE – Energia z Serca wspólnie z Departamentem Komunikacji Korporacyjnej PGE S.A. przy udziale kluczowych spółek GK PGE zorganizowała II edycję programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Pracownicy otrzymali dofinansowanie w formie grantów na realizację własnych projektów prospołecznych. W ramach pierwszej edycji programu zrealizowano 30 zwycięskich projektów. W kolejnej edycji wyłoniono 40 nowych projektów, realizowanych w 2015 roku. Program wolontariatu pracowniczego będzie kontynuowany w 2016 roku.

W 2015 roku Fundacja PGE – Energia z Serca, odpowiadając na strategiczne wyzwania stojące przed Grupą Kapitałową PGE, rozpoczęła realizację konkursu „Energia Innowacji”. W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy – doktoranci i osoby posiadające tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłaszane przez nich innowacyjne projekty dotyczyć powinny obszarów działalności Grupy PGE, czyli wydobycia, wytwarzania, energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego projektu, jego komercyjny i naukowy potencjał. Najlepsze pomysły mają szansę na wdrożenie w ramach działalności Grupy Kapitałowej PGE.