Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1.203,69
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 804,37
Recycling 269,31
Spalanie (mass burn) 10,10
Pozostałe 524,96
Unieszkodliwianie 241,52
Składowanie na składowiskach odpadów 61,46
Pozostałe 180,06
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 157,80
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: 7.784.916,41
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2.342.649,75
Recycling 46,07
Spalanie (mass burn) 0,00
Pozostałe 2.342.603,68
Unieszkodliwianie 5.365.423,69
Składowanie na składowiskach odpadów 5.339.595,29
Pozostałe 25.828,40
Magazynowanie 76.842,97