Bieżące zabiegi rekultywacyjne

Bieżące zabiegi rekultywacyjne

W myśl obowiązujących przepisów prawnych tereny poeksploatacyjne wymagają rekultywacji. Obowiązek rekultywacji spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych, które wyłączają grunty z produkcji i powodują utratę ich wartości użytkowej. Dlatego też kopalnie prowadzą rekultywację terenów poeksploatacyjnych, na których zakończona została działalność górnicza. Całość prowadzonych prac obejmuje dwie fazy:

 • I. I. Fazę rekultywacji technicznej (podstawowej)
 • II. II. Fazę rekultywacji biologicznej (szczegółowej

W zakres rekultywacji technicznej (podstawowej) wchodzą prace polegające na:

 • właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu zwałowisk czy osadników;
 • budowie urządzeń i obiektów systemu odwadniania powierzchniowego;
 • budowie dróg dojazdowych.

W ramach zabiegów rekultywacji szczegółowej wykonywane są następujące prace:

 • ewentualne neutralizacje gruntów nieprzydatnych;
 • wprowadzenia roślinności zielnej;
 • wprowadzanie gatunków drzewiastych;
 • pielęgnacja nasadzeń.

A. KWB Bełchatów

W ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, aktualnie wykonywane są prace na obszarze osadnika nr 1 Pola Bełchatów, zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców oraz terenów pozostałych Pola Bełchatów. Dotyczy to głównie rekultywacji szczegółowej nowo przygotowanych powierzchni zwałowisk oddanych do obudowy biologicznej, jak i naprawy terenów wyłączanych z dalszej działalności kopalni

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych wykonywana jest w oparciu o projekt technologiczny dla Pola Bełchatów i Pola Szczerców na lata 2014-2018, jak i coroczne, szczegółowe projekty techniczne rekultywacji, powstające dla poszczególnych powierzchni w ramach postępu prac rekultywacyjnych.

Pole Bełchatów

W roku 2015 wykonano:

 • rekultywację podstawową - kształtowanie powierzchni (osadnik północny nr 1) 6,82 ha;
 • rekultywację szczegółową – zadarnianie i zadrzewianie (osadnik północny nr 1) 2,52 ha.

 

Od rozpoczęcia procesu rekultywacji do końca 2015 roku w ramach prac rekultywacyjnych wykonano sumarycznie:

 • rekultywację podstawową na powierzchni 1.025,78 ha;
 • rekultywację szczegółową na powierzchni 369,77 ha.

 

Pole Szczerców

W roku 2015 wykonano:

 • rekultywację podstawową - kształtowanie powierzchni 36,83 ha;
 • rekultywację szczegółową – zadarnianie i zadrzewianie 83,59 ha.

Od rozpoczęcia procesu rekultywacji do końca 2015 roku w ramach prac rekultywacyjnych wykonano sumarycznie:

 • rekultywację podstawową na powierzchni 578,76 ha;
 • rekultywację szczegółową na powierzchni 221,79 ha.

 

Docelowe kierunki rekultywacji:

 • zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów – kierunek leśny, zadrzewieniowy i rekreacyjno-sportowy;
 • zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców - kierunek leśny, rekreacyjno-sportowy, rolny (uprawa roślin energetycznych), gospodarczy (budowa farmy wiatraków);
 • wyrobiska górnicze Pola Bełchatów i Pola Szczerców – wodny kierunek rekultywacji, strefy brzegowe kierunek rekreacyjno-sportowy i zadrzewieniowo-leśny.

 

Zakończenie rekultywacji:

 • zwałowiska wewnętrznego Pole Bełchatów – 2020 rok;
 • wyrobiska Pole Bełchatów – 2060 rok;
 • wyrobiska Pole Szczerców – 2064 rok;
 • zwałowiska zewnętrznego Pole Szczerców – 2020 rok.

 

B. KWB Turów

Rekultywację docelową przeprowadzono na powierzchni 6,13 ha. W ramach poprawek i uzupełnień nasadzeń na wcześniej zrekultywowanych powierzchniach posadzono 61.337 sztuk drzewek. Według obecnych przewidywań docelowa rekultywacja tj. po zakończeniu eksploatacji będzie prowadzana przede wszystkim w kierunku wodnym i leśnym. KWB Turów prowadzi analizy mające na celu wybór optymalnego sposobu prowadzenia eksploatacji w celu zmniejszenia przyszłych kosztów rekultywacji oraz prowadzi prace mające na celu określenie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.