Akcje

Wszystkie akcje PGE S.A. są akcjami na okaziciela. Akcje nie są uprzywilejowane, jednak Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa, m.in. w zakresie szczególnych uprawnień dotyczących wpływu na wybór członków Rady Nadzorczej.

Wyszczególnienie 2015 rok
Średnia wartość obrotów na sesję (mln zł) 40,5
Średni wolumen na sesję (tys szt.) 2.383
Kurs maksymalny w roku (PLN) 21,43
Kurs minimalny w roku (PLN) 12,06

Źródło: Bloomberg

 

Głównym akcjonariuszem PGE S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 1.091.681.706 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 PLN każda, reprezentujących 58,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.091.681.706 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,39% ogólnej liczby głosów.

Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym PGE S.A. (stan na koniec 2015 r.)

Akcjonariusz Liczba akcji
(szt.)
Liczba głosów
(szt.)
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
(%)
       
Skarb Państwa 1.091.681.706 1.091.681.706 58,39%
Pozostali 778.079.123 778.079.123 41,61%
Razem 1.869.760.829 1.869.760.829 100,00%