9. Rzeczowe aktywa trwałe

9. Rzeczowe aktywa trwałe

 
w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Grunty 243 268
Budynki i budowle 18.465 19.583
Urządzenia techniczne 17.774 22.089
Środki transportu 325 302
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.390 2.798
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie 7.871 4.698
WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 47.068 49.738

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

w milionach złotych Grunty Budynki i budowle Urządzenia
techniczne
Środki transportu Inne rzeczowe
aktywa trwałe
Rzeczowe
aktywa trwałe
w budowie
Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 293 29.865 36.457 658 4.198 4.800 76.271
Nakłady inwestycyjne - 1 7 3 2 9.205 9.218
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 14 1.880 3.200 82 810 (5.986) -
Likwidacja, sprzedaż (2) (130) (442) (21) (11) (4) (610)
Zmiany w składzie GK PGE   (2) (1) (1) - - (4)
Pozostałe (39) 55 40 (1) (8) 4 51
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 266 31.669 39.261 720 4.991 8.019 84.926
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 25 10.282 14.368 356 1.400 102 26.533
Amortyzacja  i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 6 1.169 1.471 56 152 3 2.857
Odpisy aktualizujące - 1.859 6.077 4 1.037 46 9.023
Likwidacja, sprzedaż (1) (106) (439) (19) (11) (3) (579)
Zmiany w składzie GK PGE - (1) (1) (1) - - (3)
Pozostałe (7) 1 11 (1) 23 - 27
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 23 13.204 21.487 395 2.601 148 37.858
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2015 243 18.465 17.774 325 2.390 7.871 47.068

 

w milionach złotych Grunty Budynki i budowle Urządzenia
techniczne
Środki transportu Inne rzeczowe
aktywa trwałe
Rzeczowe
aktywa trwałe
w budowie
Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 285 28.633 34.872 599 3.060 2.771 70.220
Nakłady inwestycyjne - 16 6 2 3 6.214 6.241
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 18 1.347 1.968 81 605 (4.019) -
Likwidacja, sprzedaż - (100) (340) (19) (7) (1) (467)
Zmiany w składzie GK PGE (18) - (13) (5) (1) (1) (38)
Pozostałe 8 (31) (36) - 538 (164) 315
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 293 29.865 36.457 658 4.198 4.800 76.271
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 21 9.187 12.957 321 1.317 290 24.093
Amortyzacja  i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 5 1.199 1.622 54 88 - 2.968
Odpisy aktualizujące - 5 57 - - 94 156
Likwidacja, sprzedaż - (67) (330) (16) (7) - (420)
Zmiany w składzie GK PGE - - (4) (3) (1) - (8)
Pozostałe (1) (42) 66 - 3 (282) (256)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 25 10.282 14.368 356 1.400 102 26.533
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2014 268 19.583 22.089 302 2.798 4.698 49.738

DOWNLOAD XLS

 

Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych

Największe nakłady poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna (6.434 mln PLN), segment Dystrybucja (1.775 mln PLN) oraz segment Energetyka Odnawialna (930 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloków 5 – 6 w Elektrowni Opole (2.663 mln PLN) i kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 7–12 w Elektrowni Bełchatów (1.043 mln PLN), budowa farmy wiatrowej Resko II (349 mln PLN), budowa farmy wiatrowej Lotnisko (381 mln PLN) w segmencie Energetyka Odnawialna, przyłączenie nowych odbiorców (585 mln PLN) oraz modernizacja i rozbudowa sieci, stacji i linii (828 mln PLN) w segmencie Dystrybucja.

W bieżącym okresie nie miały miejsca istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Koszty finansowania zewnętrznego

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE ujęła w wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie koszty finansowania zewnętrznego w wysokości około 67 mln PLN (37 mln PLN w okresie porównywalnym).

Aktywowane koszty udostępnienia złoża

W bieżącym okresie, zgodnie z wymogami KIMSF 20, aktywowano poniesione wydatki na usuwanie nadkładu na etapie produkcji w kwocie 778 mln PLN. Jednocześnie w bieżącym okresie sprawozdawczym, w koszty została odniesiona amortyzacja aktywowanych wydatków w wysokości 58 mln PLN. Aktywowane koszty udostępnienia złoża są prezentowane w pozycji „inne rzeczowe aktywa trwałe”.

Aktywowanie zmian wyceny rezerwy rekultywacyjnej

Grupa Kapitałowa PGE ujmuje w wartości rzeczowych aktywów zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej przypisanej do nadkładu, rezerwy na rekultywację terenów po farmach wiatrowych i rezerwy na likwidację rzeczowych aktywów trwałych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 900 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 779 mln PLN). W okresie porównawczym wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 1.068 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 1.014 mln PLN). Aktywowana część rezerwy rekultywacyjnej jest prezentowana w pozycjach: „grunty” i „inne rzeczowe aktywa trwałe”.