8.2 Efektywna stawka podatkowa

8.2 Efektywna stawka podatkowa

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
ZYSK / (STRATA) BRUTTO (3.756) 4.613
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (714) 876
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (6) (21)
Korekty dotyczące odroczonego podatku z lat ubiegłych (17) 22
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 61 87
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (26) (75)
Pozostałe (17) 67
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
(Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu)
(719) 956
EFEKTYWNA STAWKA 19% 21%

W okresie porównawczym, w pozycji pozostałych różnic wykazywane są przede wszystkim korekty w szacunku podatków odroczonych przez podmioty zależne w Grupie Kapitałowej PGE.

DOWNLOAD XLS