8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT    
Bieżący podatek dochodowy 467 581
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (6) (21)
Odroczony podatek dochodowy (1.180) 396
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (719) 956
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH    
Od zysków z strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 3 (75)
Od wyceny instrumentów zabezpieczających 9 (14)
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) 12 (89)

DOWNLOAD XLS

 

Istotna zmiana podatku odroczonego przedstawiona w 2015 roku jest związana z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych.