7.4 Przychody i koszty finansowe

7.4 Przychody i koszty finansowe

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Dywidendy 1 3
Odsetki 103 214
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych, w tym: 33 30
Uprawnienia do emisji CO2 11 22
Pozostałe instrumenty pochodne 22 8
Zysk ze zbycia inwestycji 15 -
Dodatnie różnice kursowe - 101
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 152 348
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE    
Odsetki od należności budżetowych 1 1
Rozwiązanie rezerw 1 36
Pozostałe 2 -
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 4 37
PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM 156 385

DOWNLOAD XLS

 

Grupa wykazuje przychody z tytułu odsetek głównie od środków pieniężnych.

W pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych została ujęta wycena transakcji zawieranych na rynku uprawnień do emisji CO2 szerzej opisana w nocie 7.4.1. Dodatkowo w tej pozycji Grupa prezentuje wyceny transakcji zabezpieczających CCIRS w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.

W okresie porównawczym przychody z rozwiązania rezerw dotyczą głównie rezerw na roszczenia z tytułu odsetek od nieterminowej płatności dywidendy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Odsetki 123 114
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych - 56
Odpis aktualizujący 5 390
Ujemne różnice kursowe 30 119
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 158 679
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE    
Koszty odsetkowe, w tym efekt zwijania dyskonta 156 183
Odsetki od zobowiązań budżetowych 1 1
Utworzenie rezerw 5 1
Pozostałe 3 4
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE 165 189
KOSZTY FINANSOWE OGÓŁEM 323 868

DOWNLOAD XLS

 

Koszty odsetek w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2015 dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz płatności odsetkowych od zrealizowanych instrumentów pochodnych.

Koszt odsetkowy (efekt zwijania dyskonta) od pozycji niefinansowych dotyczy w głównej mierze rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

W 2014 roku w pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych została ujęta wycena transakcji CCIRS w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.

W okresie porównawczym w pozycji odpis aktualizujący ujęty został przede wszystkim koszt z tytułu szacowanej utraty wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. o wartości księgowej 386 mln PLN.