7.4.1 Wycena transakcji dotyczących handlu prawami do emisji CO2

7.4.1 Wycena transakcji dotyczących handlu prawami do emisji CO2

Jak opisano w nocie 7.4 niniejszego sprawozdania finansowego w pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych w przychodach i kosztach finansowych Grupa ujmuje wynik na transakcjach związanych z prawami do emisji dwutlenku węgla na tzw. portfelu handlowym. Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych pozycji związanych z uprawnieniami do emisji CO2 na przychody i koszty finansowe.

 

w milionach złotych  Rok zakończony 
31 grudnia 2015
 Rok zakończony
31 grudnia 2014
Przychody     
Wycena forward towarowy 4 -
Wycena forward walutowy - 2
Zysk na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 poza GK PGE 52 5
Zysk w wyniku realizacji transakcji forward walutowy 4 -
Aktualizacja wartości posiadanych uprawnień do emisji - 147
PRZYCHODY Z TYTUŁU CO2, RAZEM 60 154
Koszty     
Wycena forward towarowy - (132)
Wycena forward walutowy (7) -
Aktualizacja wartości posiadanych uprawnień do emisji (42) -
KOSZTY Z TYTUŁU CO2, RAZEM (49) (132)
Przychody/(Koszty) finansowe z tytułu aktualizacji wartości związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 11 22

DOWNLOAD XLS