7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE    
Efekt zmiany wyceny rezerwy rekultywacyjnej 93 -
Rozwiązanie pozostałych  rezerw 74 874
Kary, grzywny, odszkodowania 67 145
Przychody z likwidacji/sprzedaż aktywów obrotowych 49 37
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 31 75
Dotacje 25 90
Zysk  ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych/wartości niematerialnych 20 16
Nadwyżki / ujawnienia aktywów 18 5
Zwrot kosztów postępowania sądowego 9 7
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne otrzymane nieodpłatnie 9 7
Przychody z nielegalnego poboru energii elektrycznej 7 7
Korekta przychodów  z tyt. rekompensat KDT - 246
Pozostałe 29 45
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM 431 1.554

DOWNLOAD XLS

 

W okresie porównawczym przychody z tytułu rozwiązania rezerw dotyczą głównie rozwiązania utworzonej w 2013 roku rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 w wysokości 751 mln PLN w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

 

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE    
Utworzenie pozostałych rezerw 56 39
Utworzenie odpisów aktualizujących należności 56 111
Refaktury 24 9
Likwidacja szkód/ usuwanie awarii 20 33
Przekazane darowizny 18 8
Odpisanie  zaniechanych inwestycji  oraz likwidacja aktywów obrotowych 12 14
Koszty postępowania spornego 8 12
Odszkodowania 7 12
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość  pozostałych aktywów 5 3
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych związanych z działalnością pozostałą 4 5
Efekt zmiany wyceny rezerwy rekultywacyjnej - 213
Pozostałe 53 36
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE OGÓŁEM 263 495

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana wyceny rezerw rekultywacyjnych dotyczy w większości kopalni odkrywkowych i została opisana w nocie 23.1 niniejszego sprawozdania finansowego.