7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2015
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 812 807 694 635 2.948
Odpisy aktualizujące 24 8.867 41 107 9.039
Zużycie materiałów i energii 917 730 709 897 3.253
Usługi obce 582 618 629 724 2.553
Podatki i opłaty 762 694 721 726 2.903
Koszty świadczeń pracowniczych 1.121 1.033 1.019 1.036 4.209
Pozostałe koszty rodzajowe 59 68 78 75 280
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.277 12.817 3.891 4.200 25.185
Zmiana stanu produktów (44) - - 32 (12)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (307) (373) (378) (434) (1.492)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (395) (337) (321) (355) (1.408)
Koszty ogólnego zarządu (218) (184) (181) (242) (825)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.225 2.012 2.129 2.252 8.618
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.538 13.935 5.140 5.453 30.066

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

 

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 748 754 772 765 3.039
Odpisy aktualizujące - 53 29 74 156
Zużycie materiałów i energii 813 780 706 992 3.291
Usługi obce 556 578 605 680 2.419
Podatki i opłaty 821 610 730 741 2.902
Koszty świadczeń pracowniczych 1.199 1.103 1.058 1.483 4.843
Pozostałe koszty rodzajowe 64 65 80 73 282
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.201 3.943 3.980 4.808 16.932
Zmiana stanu produktów (35) 7 6 47 25
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (329) (313) (317) (460) (1.419)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (363) (381) (383) (413) (1.540)
Koszty ogólnego zarządu (183) (183) (192) (273) (831)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.158 2.022 2.049 2.339 8.568
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.449 5.095 5.143 6.048 21.735

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

DOWNLOAD XLS