7.2.4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

7.2.4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Wynagrodzenia 3.173 3.151
Koszty ubezpieczeń społecznych 612 599
Koszty świadczeń emerytalnych 16 14
Nagrody jubileuszowe, deputaty 100 100
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 30 25
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze (173) 75
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść 20 404
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 471 475
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH OGÓŁEM, W TYM: 4.209 4.843
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 2.984 3.786
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 233 261
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 512 512
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 480 328

DOWNLOAD XLS

 

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

  Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Energetyka Konwencjonalna 23.198 23.903
Energetyka Odnawialna 519 577
Obrót 2.002 2.113
Dystrybucja 10.298 10.648
Pozostałe konsolidowane spółki 2.860 2.736
RAZEM ZATRUDNIENIE 38.877 39.977

DOWNLOAD XLS