7.2.3 Usługi obce

7.2.3 Usługi obce

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Usługi przesyłowe 1.483 1.356
Usługi obce – remonty i eksploatacja 311 311
Usługi transportowe 84 130
Usługi telekomunikacyjne 231 236
Czynsze i dzierżawy 56 57
Usługi informatyczne 89 71
Usługi doradcze 45 44
Pozostałe 254 214
RAZEM KOSZTY USŁUG OBCYCH 2.553 2.419

DOWNLOAD XLS