7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących aktywa trwałe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony
31 grudnia 2015
w milionach zł
Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa
trwałe
Wartości niematerialne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.631 74 2 2.707 9.013 16 9.029
Koszty sprzedaży i dystrybucji 23 4 - 27 8 - 8
Koszty ogólnego zarządu 33 11 - 44 2 - 2
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.687 89 2 2.778 9.023 16 9.039
Zmiana stanu produktów (12) - - (12) - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 182 - - 182 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.857 89 2 2.948 9.023 16 9.039

 

Rok zakończony
31 grudnia 2014
w milionach zł
Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.751 62   2.813 156 - 156
Koszty sprzedaży 21 3 - 24 - - -
Koszty ogólnego zarządu 34 6 - 40 - - -
Pozostałe koszty operacyjne - - 2 2 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.806 71 2 2.879 156 - 156
Zmiana stanu produktów 15 - - 15 - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 147 - - 147 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.968 71 2 3.041 156 - 156

 

DOWNLOAD XLS