7.1 Przychody ze sprzedaży

7.1 Przychody ze sprzedaży

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 7.375 6.549 6.779 7.269 27.972
Podatek akcyzowy  (117)  (130)  (130)  (134)  (511)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 7.258 6.419 6.649 7.135 27.461
Sprzedaż energii elektrycznej 4.988 4.540 4.844 4.874 19.246
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.455 1.358 1.395 1.475 5.683
Sprzedaż ciepła 271 132 90 231 724
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 207 122 56 215 600
Regulacyjne usługi systemowe 127 117 117 138 499
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 210 150 147 202 709
Przychody ze sprzedaży usług 133 134 124 144 535
Przychody z tytułu rekompensat KDT 162 140 142 102 546
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 7.553 6.693 6.915 7.381 28.542

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

 

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 6.813 6.254 6.475 7.016 26.558
Podatek akcyzowy  (133)  (133)  (134)  (137)  (537)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 6.680 6.121 6.341 6.879 26.021
Sprzedaż energii elektrycznej 4.526 4.350 4.537 4.847 18.260
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.399 1.276 1.320 1.415 5.410
Sprzedaż ciepła 255 113 84 235 687
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 231 131 136 151 649
Regulacyjne usługi systemowe 114 101 95 91 401
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 155 150 169 140 614
Przychody ze sprzedaży usług 120 128 118 217 583
Przychody z tytułu rekompensat KDT 131 1.031 192 185 1.539
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 6.931 7.280 6.651 7.281 28.143

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

DOWNLOAD XLS

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku wynika głównie z uzyskania wyższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zwiększenia wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym.

Kwestia przychodów z tytułu rekompensat KDT została opisana w nocie 35.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Informacje dotyczące głównych klientów

Grupa nie posiada zewnętrznych, pojedynczych klientów, od których przychody z tytułu sprzedaży stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy.