6.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 przedstawia się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    
Rynek krajowy 28.421 27.974
Kraje Unii Europejskiej 110 154
Pozostałe kraje 11 15
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 28.542 28.143

 

 

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU    
Rynek krajowy 56.324 58.212
Kraje Unii Europejskiej 19 18
AKTYWA OBSZARU, RAZEM 56.343 58.230
Rynek krajowy 4.902 7.922
Kraje Unii Europejskiej 43 44
AKTYWA NIEPRZYPISANE, RAZEM 4.945 7.966
Rynek krajowy 8 9
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH, RAZEM 8 9
RAZEM AKTYWA 61.296 66.205

DOWNLOAD XLS