6.1 Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku

w milionach złotych Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.164 709 13.308 1.935 409 17 28.542
Sprzedaż między segmentami 551 52 2.475 4.148 273 (7.499) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.715 761 15.783 6.083 682 (7.482) 28.542
Koszt własny sprzedaży (17.706) (586) (13.719) (4.397) (611) 6.953 (30.066)
EBIT *) (5.732) 107 585 1.387 (51) 115 (3.589)
Przychody / (koszty) finansowe netto             (167)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych             -
(STRATA) BRUTTO             (3.756)
Podatek dochodowy             719
(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             (3.037)
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 10.430 284 25 1.074 117 (113) 11.817
EBITDA **) 4.698 391 610 2.461 66 2 8.228
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 31.974 4.687 1.168 15.945 917 (896) 53.795
Należności z tytułu dostaw i usług 445 80 2.594 765 116 (1.452) 2.548
Udziały w jednostce stowarzyszonej             8
Aktywa nieprzypisane             4.945
AKTYWA, RAZEM             61.296
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 9.373 436 1.745 2.076 209 (345) 13.494
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 711 39 1.330 260 82 (1.303) 1.119
Zobowiązania nieprzypisane             6.266
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             20.879
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 6.495 931 31 1.841 216 (64) 9.450
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 8.997 49 10 19 2 (13) 9.064
Pozostałe koszty niepieniężne  ***) 975 6 1.040 119 30 6 2.176

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej **) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach. Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku

dane przekształcone
w milionach złotych
Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.531 745 12.462 1.652 735 18 28.143
Sprzedaż między segmentami 375 22 1.969 4.129 1.119 (7.614) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.906 767 14.431 5.781 1.854 (7.596) 28.143
Koszt własny sprzedaży (9.733) (510) (12.675) (4.245) (1.619) 7.047 (21.735)
EBIT *) 3.296 174 228 1.306 31 61 5.096
Przychody / (koszty) finansowe netto             (483)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych             -
ZYSK BRUTTO             4.613
Podatek dochodowy             (956)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             3.657
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 1.687 217 18 1.023 130 (42) 3.033
EBITDA **) 4.983 391 246 2.329 161 19 8.129
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 35.061 4.015 1.214 15.328 1.112 (861) 55.869
Należności z tytułu dostaw i usług 297 95 2.387 398 288 (1.104) 2.361
Udziały w jednostce stowarzyszonej             9
Aktywa nieprzypisane             7.966
AKTYWA, RAZEM             66.205
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8.518 296 1.899 2.111 352 (265) 12.911
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 705 88 959 241 176 (975) 1.194
Zobowiązania nieprzypisane             7.216
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             21.321
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 4.362 374 17 1.508 158 (70) 6.349
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 186 2 12 25 1 - 226
Pozostałe koszty niepieniężne  ***) 749 29 1.185 217 70 101 2.351

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej **) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.

DOWNLOAD XLS