Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych

Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie doroczne poprawki do MSSF (cykl 2011-2013). Dotyczyły one:

 • MSSF 3 – zmiana zakresu stosowania dla wspólnych przedsięwzięć;
 • MSSF 13 – zakres pkt 52 (portfel wyjątków);
 • MSR 40 - wyjaśnienie relacji pomiędzy MSSF 3 a MSR 40 przy klasyfikacji nieruchomości jako nieruchomości inwestycyjnej lub nieruchomości zajmowanej przez właściciela.

Dla okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie obowiązuje interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne.

Powyższe zmiany oraz nowa interpretacja nie miały wpływu na stosowaną politykę rachunkowości i nie wymagały zmian sprawozdania finansowego.

Zmiana raportowania segmentów działalności

Mając na uwadze poprawę przejrzystości raportowania działalności operacyjnej spółek w poszczególnych segmentach od 2015 roku dokonane zostały następujące zmiany w ich strukturze:

 • Połączono dotychczasowy segment Obrotu Hurtowego z segmentem Sprzedaży Detalicznej, tworząc segment Obrotu.

  Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na wyeliminowanie przepływów między dotychczasowymi segmentami, pozwalające na czytelniejszą prezentację i skuteczniejszą ocenę wyników osiąganych przez Grupę Kapitałową PGE.

  • Przeniesiono spółkę ENESTA sp. z o.o. z segmentu Pozostałej Działalności do segmentu Obrotu.
  • Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na prezentację wyników operacyjnych wspomnianej wyżej spółki zgodnie z charakterem jej aktywności zapewniając bardziej spójny obraz działalności Grupy Kapitałowej PGE w segmencie Obrotu.
  • Przeniesiono spółki realizujące działalność na rzecz segmentu Energetyki Konwencjonalnej z segmentu Pozostałej Działalności do segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

  Powyższa zmiana zapewnia większą porównywalność międzyokresową segmentu poprzez wyeliminowanie zmienności w rozliczaniu działalności usługowej świadczonej przez spółki o charakterze pomocniczym. Włączone do segmentu Energetyki Konwencjonalnej spółki prowadzą następującą działalność:

  • roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne w zakresie urządzeń energetycznych;
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektów inwestycyjnych;
  • wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych oraz pomiarów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych;
  • zagospodarowywanie produktów ubocznych spalania węgla, opracowywanie i wdrażanie technologii ich wykorzystywania;
  • rekultywacja terenów zdegradowanych

  Zmiana prezentacyjna ujmowania odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz wartość firmy

  Przepisy MSSF UE nie wskazują jednoznacznie, w jakich pozycjach rachunku zysków i strat należy ujmować odpisy z tytułu utraty wartości, tym samym sposób ich ujęcia zależy od wybranej polityki rachunkowości. W praktyce można zaobserwować różne podejście, tym niemniej zarówno wśród jednostek stosujących MSSF UE, jak i wśród firm audytorskich, najczęściej preferowanym rozwiązaniem jest ujmowanie odpisów aktualizujących w ramach kosztów rodzajowych (jako część kosztów amortyzacji lub w osobnej pozycji). Tym samym utworzenie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących nie wpływa na raportowany zysk EBITDA.

  Zgodnie z poprzednio stosowaną polityką rachunkowości Grupa Kapitałowa PGE ujmowała odpisy z tytułu aktualizacji wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.

  Począwszy od sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE zmieniła politykę rachunkowości w ten sposób, iż utworzenie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy jest ujmowane w kosztach rodzajowych. Zdaniem kierownictwa Grupy zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF UE oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań z innymi jednostkami.

  Zmiany prezentacyjne

  W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej dokonano połączenia należności z tytułu dostaw i usług z pozostałymi należnościami finansowymi oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług z pozostałymi zobowiązanymi finansowymi.

  Dodatkowo Grupa Kapitałowa PGE zdecydowała o zmianie prezentacji wybranych pozycji:

  • doszacowania sprzedaży energii elektrycznej z pozycji pozostałych aktywów krótkoterminowych do pozycji należności z tytułu dostaw i usług;
  • instrumenty pochodne CCIRS i IRS z instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy do długoterminowych instrumentów pochodnych;
  • środki pieniężne funduszu likwidacji zakładu górniczego (FLZG) gromadzone i lokowane zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pozostałych pożyczek i należności finansowych do długoterminowych należności finansowych;
  • wybranych pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do działalności podstawowej.

  Zdaniem kierownictwa Grupy zmieniona prezentacja w bardziej prawidłowy sposób przedstawia charakter pozycji oraz zapewnia większą porównywalność sprawozdań z innymi podmiotami.

  Przekształcenie danych porównawczych

  W związku z powyższym Grupa Kapitałowa PGE przekształciła dane porównawcze prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniach z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Przekształcenie zostało przedstawione w poniższych tabelach. Odpowiednio przekształcono również informacje prezentowane w dodatkowych notach objaśniających do niniejszego sprawozdania finansowego.