34.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

34.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 30.877 27.045
Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy 4.542 4.510 
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ 35.419 31.555
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej  13.720 17.766
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA  KADRY KIEROWNICZEJ 49.139 49.321

 

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Zarząd jednostki dominującej 6.217 7.324
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 407 346
Zarządy - jednostki zależne 27.394 22.639
Rady Nadzorcze - jednostki zależne 1.401 1.246
RAZEM 35.419 31.555
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej  13.720 17.766
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 49.139 49.321

DOWNLOAD XLS

 

Członkowie Zarządów niektórych spółek Grupy Kapitałowej zatrudnieni są na podstawie umów cywilno-prawnych o zarządzanie (tzw. kontrakty menadżerskie). W nocie 7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałych kosztów rodzajowych.