34.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

34.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Łączna wartość transakcji z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 2.509 1.992
Zakupy od podmiotów powiązanych 3.539 3.477

 

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Należności handlowe od podmiotów powiązanych 383 218
w tym przeterminowane 14 14
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 387 517
w tym przeterminowane - 2

DOWNLOAD XLS

 

Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKN Orlen S.A. oraz zakupu węgla od polskich kopalń. Wzrost sprzedaży i należności od jednostek powiązanych wynika głównie ze wzrostu wolumenu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na rzecz podmiotów powiązanych.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie jest traktowana jako transakcja z podmiotem powiązanym.