32.3 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu

32.3 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu

Na dzień sprawozdawczy oraz w okresie porównawczym wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych – krótkoterminowych wyniosła około 1 mln PLN, natomiast wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych – długoterminowych wyniosła około 1 mln PLN zarówno w bieżącym jak i w porównawczym okresie sprawozdawczym.