32.1 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca

32.1 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca

Na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu operacyjnego wyniosły 150 mln PLN oraz 157 mln PLN.

Spółki Grupy Kapitałowej PGE ponoszą koszty opłat rocznych z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów. Wysokość tych kosztów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosła około 17 mln PLN.