30.3 Należności warunkowe

30.3 Należności warunkowe

Na dzień sprawozdawczy Grupa Kapitałowa PGE nie posiadała istotnych należności warunkowych. Warunkowe składniki aktywów dotyczą przede wszystkim dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu budowy bloku kogeneracyjnego, zwrotu podatków oraz zgłoszonych roszczeń do ubezpieczycieli za szkody losowe.