29.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

29.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji

Pozycja obejmuje w głównej mierze częściowe wykorzystanie kredytu uzyskanego przez PGE S.A. z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500 mln PLN oraz pożyczek z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW uzyskanych przez segment Energetyka Konwencjonalna na finansowanie inwestycji w elektrowniach i elektrociepłowniach o łącznej wartości około 139 mln PLN.

 

Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego

Pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w funduszach środowiskowych przez segment Energetyka Konwencjonalna o łącznej wartości około 296 mln PLN.

 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom

24 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE S.A. przeznaczyło z zysku roku 2014 kwotę 1.458 mln PLN na wypłatę dywidendy. Dywidenda została wypłacona 15 października 2015 roku. Pozostałe kwota tj. 4 mln PLN dotyczy dywidend wypłaconych akcjonariuszom mniejszościowym.

 

Odsetki zapłacone

W pozycji wykazane są odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 16 mln PLN, od obligacji w wysokości 79 mln PLN oraz od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 81 mln PLN.