29.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

29.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Największe wydatki zostały poniesione przez segment Energetyka Konwencjonalna (5.636 mln PLN, z czego 2.243 mln PLN dotyczy wydatków na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole a 1.026 mln PLN na rekonstrukcję i modernizację bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów), przez segment Dystrybucja (1.917 mln PLN dotyczące w głównej mierze przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacji i rozbudowy sieci, stacji i linii) oraz przez segment Energetyka Odnawialna (649 mln PLN, z czego 587 mln PLN dotyczy wydatków na budowę farm wiatrowych).

 

Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziałów w spółkach Grupy Kapitałowej

Kwota w wysokości 97 mln PLN dotyczy w całości zakupu akcji PGE GiEK S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych.