29.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

29.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Zysk/ (strata) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (20) (16)
Wartość netto zlikwidowanych oraz przekazanych nieodpłatnie rzeczowych aktywów trwałych 3 10
Zysk/(strata) z odpisania zaniechanych inwestycji 2 7
Zysk / (strata) na zbyciu finansowego majątku trwałego (15) 1
Wynikowa zmiana odpisów na udziały i inne aktywa finansowe - 389
Wycena memoriałowa papierów wartościowych (12) -
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych (5) 186
Pozostałe 19 (46)
ZYSK/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM (28) 531

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu należności

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Zmiana  należności finansowych długoterminowych (17) 379
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych (233) 92
Korekta o zmianę stanu należności z tytułu pożyczek i obligacji - (358)
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów 11 (73)
Pozostałe 3 1
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM (236) 41

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu zapasów

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Zmiana stanu zapasów 216 (491)
Zapasy przejęte/przekazane w ramach połączenia - (17)
Korekta o prawa majątkowe z rozruchu próbnego 8 -
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM 224 (508)

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych 831 258
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 21 (251)
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych (536) (550)
Pozostałe 2 2
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM 318 (541)

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych (219) (490)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych 165 (264)
Zmiana stanu CO2 (620) (148)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów długoterminowych 34 (23)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów krótkoterminowych (30) (9)
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie (130) 561
Korekta o zmianę stanu pozostałych aktywów krótko i długoterminowych dot. działalności finansowej/inwestycyjnej (51) (3)
Pozostałe (9) (2)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2, RAZEM (860) (378)

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu rezerw

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Zmiana stanu rezerw długoterminowych (55) 1.333
Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych (261) (365)
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody 15 (397)
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa (47) (562)
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM (348) 9

DOWNLOAD XLS