28.6 Ryzyko rynkowe (finansowe) – analiza wrażliwości

28.6 Ryzyko rynkowe (finansowe) – analiza wrażliwości.

Grupa Kapitałowa PGE identyfikuje następujące główne rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest narażona:

  • ryzyko stopy procentowej,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko cen towarów.

Obecnie Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR, USD i CHF. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.

Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.

W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych

Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na polskie złote według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

w milionach złotych

KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Wartość narażona na ryzyko EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+10% -10% +10% -10% +10% -10%
Należności z tytułu dostaw i usług 2.548 151 15 (15) - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.104 280 28 (28) - - - -
Instrumenty pochodne - aktywa 50 2.958 265 (265) - - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.673) (760) (60) 60 (14) 14 (3) 3
Wyemitowane obligacje (3.734) (2.734) (273) 273 - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (3.979) (213) (21) 21 - - - -
Instrumenty pochodne - zobowiązania (89) (49) (4) 4 (1) 1 - -
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     (50) 50 (15) 15 (3) 3
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 43 3.107 30 (30) - - - -
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     30 (30) - - - -

Potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych użyte do analizy wrażliwości zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla poszczególnych par walutowych.

w milionach złotych

KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
dane przekształcone
Wartość w sprawozdaniu
w PLN
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU
Wartość narażona na ryzyko EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+7,73% -7,73% +12,89% -12,89% +9,04% -9,04%
Należności z tytułu dostaw i usług 2.361 26 2 (2) - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.196 648 50 (50) - - - -
Instrumenty pochodne - aktywa 15 2.652 193 (193) - - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.312) (857) (48) 48 (22) 22 (6) 6
Wyemitowane obligacje (3.731) (2.731) (211) 211 - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (3.148) (52) (4) 4 - - - -
Instrumenty pochodne - zobowiązania (121) 719 37 (37) (2) 2 - -
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     19 (19) (24) 24 (6) 6
Instrumenty zabezpieczające CCIRS (8) 3.154 27 (27) - - - -
WPŁYW NA KAPITAŁ
Z AKTUALIZACJI WYCENY
    27 (27) - - - -

Potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych użyte do analizy wrażliwości zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla poszczególnych par walutowych.

DOWNLOAD XLS

 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

w milionach złotych

  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA  FINANSOWE Wartość w sprawozdaniu
w PLN
Wartość narażona na ryzyko WIBOR EURIBOR LIBOR USD
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+50pb -50pb +25pb -25pb +25pb* -25 pb
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - aktywa 50 7 <1 <(1) - - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.673) (1.519) (4) 4 (1) 1 - -
Wyemitowane obligacje (3.734) (1.000) (5) 5 - - - -
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - zobowiązania (89) (89) 12 (13) - - (1) 1
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     3 (4) (1) 1 (1) 1
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 43 43 73 (76) (43) 44 - -
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     73 (76) (43) 44 - -

Potencjalne możliwe zmiany stóp procentowych użyte do analizy wrażliwości zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla stawek WIBOR, EURIBOR i LIBOR.

Dla instrumentów pochodnych wartość narażoną na ryzyko stopy procentowej stanowi wartość godziwa tych instrumentów (wartość księgowa). Analiza wrażliwości dla instrumentów pochodnych CCIRS i IRS została przeprowadzona z wykorzystaniem zmiany wyceny przy przesuniętych krzywych stóp procentowych w danej walucie.

  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wartość w sprawozdaniu
w PLN
Wartość narażona na ryzyko WIBOR EURIBOR LIBOR USD
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+71,67pb -71,67pb +48,50pb -48,50pb +25,36pb* -25,36pb
                 
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - aktywa 11 11 <1 <(1) - - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.312) (1.207) (3) 3 (3) 3 (1) 1
Wyemitowane obligacje (3.731) (1.000) (7) 7 - - - -
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - zobowiązania (109) (109) 24 (25) - - 1 (1)
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     14 (15) (3) 3 - -
Instrumenty zabezpieczające CCIRS (8) (8) 126 (135) (98) 102 - -
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     126 (135) (98) 102 - -

Potencjalne możliwe zmiany stóp procentowych użyte do analizy wrażliwości zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla stawek WIBOR, EURIBOR i LIBOR.

Dla instrumentów pochodnych wartość narażoną na ryzyko stopy procentowej stanowi wartość godziwa tych instrumentów (wartość księgowa).

DOWNLOAD XLS

 

Analiza wrażliwości na ryzyko cen towarów

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów. Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:

w milionach złotych

  NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU
TOWAR Koszt zakupu towarów wpływ na wynik finansowy Koszt zakupu towarów wpływ na wynik finansowy
10% -10% 10% -10%
Węgiel kamienny 1.315 132 (132) 1.536 154 (154)
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 1.301 130 (130) 831 83 (83)
Gaz ziemny [tys. m3] 484 48 (48) 258 26 (26)
Biomasa 333 33 (33) 353 35 (35)
Olej opałowy 38 4 (4) 75 8 (8)
RAZEM 3.471 347 (347) 3.053 306 (306)

DOWNLOAD XLS